De antichrist is onder ons

In het artikel van het blad Amen staat onder andere:

De laatste tijd staat de Maitreya weer in de belangstelling. Velen noemen hem “meester” of “christus “. Hij had een profeet, en die is nu dood. In het blad “Share” worden zijn profetieën bekend gemaakt en wordt gesproken over zijn wonderbaarlijke verschijningen in verschillende menselijke gedaanten. Wij zijn hier getuige van de combinatie van een valse profeet, een valse christus en een valse leer gepaard gaande met wonderen. Precies zoals de Heer Jezus dat zei: “Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Matth 24.24, Mark. 13:22 In april van dit jaar werd “de wederverschijning ” van Maitreya als dé christus op nieuw aangekondigd. Spoedig zal Maitreya zijn aanwezigheid onomstotelijk bewijzen en oproepen tot een eens gezinde inspanning om deze wereld te redden. Via de televisie zullen zijn woorden op grote schaal weerklinken. Onder zijn stimulans zullen de mensen krachtdadig de omstandigheden scheppen, waarin de mensheid in vrede kan leven …..

De Maitreya verschijnt vanaf 1988 regelmatig “uit het niets ” voor grote groepen (meestal fundamentalistische christenen), waarbij hij telkens als de “christus ” wordt herkend. Zo is hij gesignaleerd in Amerika, Afrika, Rusland, Servië, Italië, Spanje, Azië, Zwitserland, Mexico, Duitsland, Noorwegen, Oostenrijk en Schotland. In Nairobi werd hij gefotografeerd, toen hij daar duizenden mensen toesprak op een (Christelijke) genezingsbijeenkomst. Dit jaar verscheen hij op 26 februari in Nederland. Volgens eerdere profetieën had deze oosterling, zich in 1982 reeds wereldwijd als “christus” moeten openbaren. Echter de media schonken er onvoldoende aandacht aan, reden voor hem, om zijn macht nog niet aan de wereld te tonen.

Dat is het verhaal van Maitreya en zijn profeet en zijn aanhang. In de Telegraaf hebben zelfs paginagrote advertenties gestaan. We kregen toentertijd even de zenuwen. Ik herinner mij dat een broeder zich boos maakte. Hij liet toen o.a. in de Telegraaf advertenties plaatsen met de mededeling: “Als dit werkelijk gebeurt, dan is hij de antichrist. ” Toen het niet doorging, hebben wij hartelijk gelachen.

Het artikel vervolgt met:

Opnieuw werd aangekondigd, dat dit in het weekend van 20 en 21 april 1990 zou plaatshebben. Dit gebeurde niet, omdat de mensheid er nog niet rijp voor was. Wanneer mensen hem zouden erkennen, zou zijn “verklaringsdag” spoedig aanbreken. Volgens zijn profetie van april jongstleden, zou de wereld hem ditmaal wel willen ontvangen. Wat gebeurt er dan? De gehele wereld zal hij mentaal “overschaduwen”en hij zal er geen twijfel meer over laten bestaan, dat hij de enige echte wereldleraar is. Wanneer die dag aanbreekt zal iedere volgeling hem langs telepathische weg, innerlijk horen in zijn eigen taal.

Pinksteren

Het zal u niet verbazen, dat de geplande datum in 1982 de zaterdag voor Pinksteren was. Als deze figuur zich in de toekomst bekend maakt op de wijze die al zoveel jaren geleden is bepaald, dan zal dat waarschijnlijk weer op Pinksteren zijn. Het zal een imitatie van het wonder op Pinksteren in Handelingen 2 zijn. Hij zal de mensheid ieder in hun eigen taal toespreken. Hij zal dat op telepathische wijze doen, dat wil zeggen dat hij zijn mond niet opendoet. Men moet bij die gelegenheid echter wel naar de televisie kijken.

In een speciaal gebed, genoemd ‘de grote aanroep” bidden vele aanhangers al jaren voor zijn openbare wederverschijning. In Nederland zijn 70 van dergelijke gebedsgroepen (de zogenaamde transmissiegroepen).

Boven het artikel staat: “De Maitreya wacht op erkenning.” Bij het lezen van dit artikel dacht ik ogenblikkelijk, zit die figuur daar nog steeds te wachten? Dan wacht hij al vanaf 1977 (22 jaar) op zijn erkenning. Dat vond ik interessant. Die figuur zit daar alleen maar te wachten en doet verder niets. Een journalist die ook over hem geschreven heeft, zei zo uit z’n hoofd: “Ik geloof toch niet dat hij de antichrist is, want dan heeft hij een betere organisatie nodig. Hij zou meer aan de weg moeten timmeren, maar nu gaat het allemaal erg knullig. Zo krijgt hij nooit een wereldaanhang. “Mijn reactie was ogenblikkelijk:”Hij is het dus wel. “Hij heeft geen wereldorganisatie nodig om dat geregeld te krijgen. Hij hoeft maar te wachten op zijn eigentijd. 2Thess. 2:5 Hij wordt weerhouden en hij zal geopenbaard worden op zijn eigen tijd.

Een van de meest duidelijke uitspraken in de Bijbel over de antichrist blijkt zo zondermeer van toepassing te zijn op deze figuur. Dat was voor mij in de eerste plaats de aanleiding om alles over die figuur uit te zoeken. In de tweede plaats was het voor mij de aanleiding om nog eens opnieuw te bezien wat de Bijbel erover zegt. Die studie levert een verbazingwekkend resultaat op. Voor zover ik kan nagaan en voor zover ik gegevens heb uit de Bijbel, past deze Maitreya voor de volle 100% in wat ik over hem in de Bijbel lees, “het getal zijns naams” incluis.

Dit gaat dus niet zozeer over de Maitreya en wat er over hem wordt geleerd. Ik heb gemerkt, dat deze figuur bij velen redelijk bekend is uit allerlei boeken over New Age en over Antroposofie. Ik heb er sinds 1982 om een of andere reden niets meer van gehoord. We zullen ons in de eerste plaats met de Bijbel bezighouden en daarna zal ik u laten zien op welke wijze al deze Bijbelse gegevens (de 20 stellingen) op deze figuur passen.

++++

DE BRIEVEN VAN JOHANNES

Allereerst nemen we het woord antichrist, een Trommius concordantie en de Statenvertaling. Het woord antichrist blijkt slechts voor te komen in de eerste twee Johannesbrieven. Men mag aannemen dat wat daar over de antichrist gezegd wordt, essentieel is.

“Kinderkens, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden; waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is.” 1Joh. 2:18

Als ik zeg: ‘Wij leven in de eindtijd,” dan zegt er altijd iemand: Ja, dat roepen ze al honderd jaar.” Maar zo iemand is niet op de hoogte, want dat wordt al veel langer geroepen. Bovendien leven wij volgens de Bijbel al tweeduizend jaar in de eindtijd.Waar aan weten wij, dat wij in de laatste ure, dus in de laatste dagen ofwel in de eindtijd leven? Johannes zegt, dat we dat kunnen zien aan de vele figuren die zich altijd in de plaats van Christus stellen. Antichrist vatten wij gemakshalve op als “tegen-christus”. Maar anti betekent in het Grieks niet tegen, doch “in de plaats van”. Anti wordt wel eens met tegen vertaald, maar dat is niet de juiste betekenis. De antichrist is de christus in plaats van de Christus. Het is iemand die zich stelt in de positie van de Christus der Schriften, namelijk de Heere Jezus.

Er staat: “……gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden. “ In de loop der tijd zijn er velen geweest, die zich in de positie van Christus gesteld hebben. Wij kennen iemand, die officieel die titel draagt. Die iemand wordt beschouwd als de vertegenwoordiger van de Zoon Gods op aarde, namelijk de paus. Velen hebben daarom gemeend, dat de paus in de plaats van God en in de plaats van Christus op aarde, de antichrist zou zijn. Deze gedachte is nog steeds te horen. Met moeite (met gegoochel van cijfers en letters) heeft men een titel van de paus bij elkaar gekregen met de getalswaarde 666. Maar niet alleen de paus heeft zich in de plaats van Christus gesteld. De kans bestaat, dat de voorganger van uw eigen plaatselijke gemeente precies diezelfde positie inneemt. Hij doet dat misschien niet bewust, maar hij wordt dikwijls wel in die positie gedrongen. In plaats van dat de mensen een vaste relatie hebben met hun eigen Heer en Heiland, hebben ze een vaste relatie met hun eigen voorganger, die hen zegt wat zij moeten doen en laten. Die voorganger bemoedigt hen en aait hen over hun bolletje, alsof wij dat niet van de Heere zouden verwachten. Het is niet helemaal onbijbels dat het zo gebeurt, maar u bent gewaarschuwd!

Vele antichristen

Vanaf de dagen van Pinksteren zijn er antichristen geweest. Vanaf het ontstaan van het christendom, als ik het eens een keer zo mag noemen, is het zo gegaan. Er zijn altijd mensen geweest, die hun eigen macht over de mensen gevestigd hebben in de naam van God en in de naam van Christus. In de praktijk namen zij de positie van Christus Zelf in. Sekteleiders noemen zichzelf gewoonlijk christus. Het idee is en was altijd, dat men zich aan hen zou onderwerpen. Hier in Johannes komt het ook naar voren en wel het sterkst in de derde Johannesbrief vers 9 tot 11.

Let op: ‘Gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt,” wil zeggen dat vele antichristen nog niet hetzelfde is als dé antichrist. Wij spreken dikwijls over voorlopers van de antichrist. De antichrist naar Bijbelse maatstaven is al actief (is al werkzaam) in de wereld sinds de dood en opstanding van de Here Jezus. Dat wordt op andere plaatsen gezegd, dus we zullen dat nog tegenkomen in deze studie. De werkzaamheid van de antichrist komt tot uitdrukking in de vele antichristen; in mensen die zich in dezelfde positie stellen. Die mensen proberen de macht over de gelovigen over te nemen en proberen zich daarmee te plaatsen in de positie die alleen de Heere Jezus Christus toekomt.

“Zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet ….” 1Joh.2:19

De gedachte over die antichristen en daarmee ongetwijfeld ook over dé antichrist is hier, dat hij op een of andere wijze te midden van het christendom zou opkomen. Het vreemde verhaal over deze Maitreya is, dat hij al tweeduizend jaar (dus sinds de komst van de Heere Jezus) in de Himalaya heeft gewoond. Sommigen zeggen de laatste 2600 jaar en dan kom je terecht in de tijd van Nebukadnezar. Hij heeft een lichtlichaam (een astraal lichaam). Vanuit de Himalaya heeft hij zijn krachten aangewend tot besturing van de wereld en tot hulp van de mensheid. Hoelang is het dus al de laatste ure? Al tweeduizend jaar. Inmiddels heeft de Maitreya zich een eigen lichaam gecreëerd (geschapen) met de kracht van zijn wil en voortkomend uit zijn woord. In dat lichaam van vlees en bloed dat sterk genoeg bleek te zijn, heeft bij zich gemeld in Pakistan. Vanuit Pakistan is hij in 1977 op het vliegtuig gestapt en sindsdien wordt hij geacht te huizen in Londen.

Waarom ging hij per vliegtuig? Omdat nu gezegd kan worden, dat hij is gekomen op de wolken des hemels. Dit soort verklaringen zijn voor vele evangelische christenen meer dan voldoende. Zij denken ook bij “elk oog zal Hem zien,” Op. 1:7 dat dit via de televisie zal gebeuren. Als er staat “Israël zal op arendsvleugelen gedragen worden naar de woestijn,” Ex.19: 2; Op.12:14 dan gelooft men dat meestal niet, maar als men het gelooft, zegt men dat het met vliegtuigen gebeurt. Het vliegtuig van Maitreya landde in de nacht, dus kwam hij als een dief in de nacht. Dit is belachelijk, maar sommige nemen dit bloedserieus en denken dat profetieën langs de weg van de techniek moeten worden vervuld.

Waarom Londen?

Wat moet die figuur in Londen als hij zijn oorsprong in die occulte wereld van het oosten heeft? In de afgelopen tweeduizend jaar zetelt het eerst geboorterecht over de volkeren der aarde in Londen ofwel in Brittannië. Dit is in andere Bijbelstudies uitgebreid uitgelegd. Vanuit de Bijbelse gegevens zou je moeten constateren, dat Londen officieel het hart van het christendom is. Op die plek maakt de Maitreya zijn opwachting en daar wacht hij op zijn openbaring. Een beetje politicus gaat toch niet in Londen, de hoofdstad van het ten onder gegane Great Brittish Empire, zitten? Zijn uiteindelijke woonplaats zal Babel, de hoofdstad van het toekomstige wereldrijk, zijn.

Over deze Maitreya kan letterlijk gezegd worden, dat hij uit ons uitgegaan is, maar hij was uit ons niet. In de toekomst zal hij vanuit Londen verschijnen, hoewel hij daar eigenlijk niet thuis hoort.

Overigens schijnt hij er meestal als een oosterling uit te zien, maar hij zou kunnen verschijnen in elke gedaante die hij verkiest. Als hij niet als mens verschijnt, verschijnt hij dus vermoedelijk in de gedaante van een slang, een tuinslang (de slang in de hof).

“Want indien zij uit ons geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn; maar dit is geschied, opdat zij zouden openbaar worden, dat zij niet allen uit ons zijn.” 1 Joh.2:19
De Bijbelse gedachte is, dat het soms nuttig is, dat er wat verleiders komen te midden van de oprechte christenen. De bedoeling daarvan is, dat de onoprechte christenen afgescheiden worden uit de oprechten. In de praktijk ziet het er precies andersom uit. Gewoonlijk zijn het de oprechten die afgescheiden worden: “Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat de genen, die oprecht zijn, openbaar mogen worden onder u.” 1Kor.11:19

De gedachte is, dat God Zelf deze activiteit van antichristen toelaat om de scheiding tot stand te brengen. Sommigen zeggen, dat scheuringen onbijbels zijn en dat het niet de bedoeling is. Het is echter wel de bedoeling en het ruimt soms flink op. Als in de toekomst de antichrist openbaar wordt zal hij de volkeren verleiden met precies hetzelfde doel.

Voor degenen die het profetische Woord kennen: Als de Zoon des Mensen eenmaal op de troon Zijner heerlijkheid zal zitten en de volkeren zal scheiden gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt,Mat.25:31,32 is het verschil makkelijk te zien. De ene groep draagt het teken van het beest en de andere groep niet. Het is toch makkelijk als je het verschil goed kunt zien? Ze vragen u toch ook altijd: ‘Bij welke kerk hoor je?” Als wij dan zeggen: ‘Nergens bij,” dan zou dat niet kunnen. We zouden toch ergens bij moeten horen. Van wie moet dat dan? De vakjes die we zo graag willen, komen in de toekomst.

“Doch gij hebt de zalving van den Heilige, en gij weet alle dingen.” Joh.2:20

” En de zalving, die gijlieden van Hem ontvangen hebt, blijft in u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo zult gij in Hem blijven.” 1Joh.2:27

Wat valt ons het eerste op aan vers 20 en 27? Dat is het woord dat er niet staat en dat zo duidelijk is weggelaten, namelijk Geest! Waarmee heeft Hij ons gezalfd of wat heeft Hij ons gezonden? Dat is de Heilige Geest Die in ons is. De Geest zou ons leren en in heel de Waarheid leiden. Joh.16:13 Johannes spreekt hier enerzijds over de antichrist en anderzijds over een zalving. Als wij bij zalving Geest invullen, zouden wij aan de andere kant van de vergelijking ook geest moeten invullen. Dat gebeurt hier in 1 Johannes 2 niet, maar in 1 Johannes 4 wel.

De gedachte is, dat wij eventueel een zichtbare antichrist kennen. Dat ziet er niet uit als geest om de eenvoudige reden dat geest er sowieso niet uitziet. Het woord geest betekent immers dat het onzienlijk is. Als er sprake is van een antichrist, iemand die zich in de plaats van Christus stelt en zich opwerpt als hoofd van de gemeente, dan weet u zeker dat daar een bepaalde geest achter zit. Dat is een geest van de duivel of van een van zijn personeelsleden. In de praktijk komt dat op hetzelfde neer. Als de antichrist verschijnt, zit daar dus een geest achter. Zo wordt de geest van de antichrist ‘ Joh.4:3 gesteld tegenover de Heilige Geest. Waar in 1 Johannes 2 de term geest wordt weggelaten in verband met de antichrist, wordt de term Geest ook weggelaten in verband met de Heilige. Wat er niet staat, maar wat wel degelijk geïmpliceerd wordt, is, dat wij bij antichrist aan geestelijke dingen dan wel aan geest zouden moeten denken. Zoals wij bij het begrip zalving aan Geest moeten denken, en meer specifiek aan de Heilige Geest. Van de Heilige Geest leren we uit de Schrift dat Hij iemand is. Hetzelfde geldt voor het begrip antichrist; hij is iemand, maar in wezen is hij niet iemand in een gedaante maar een geest. Deze conclusie zouden we moeten trekken. We vinden die conclusie terug in stelling 14. De antichrist is een geest, want het zal blijken dat hij een engel is. Een engel is een geest, hoewel een geest nog geen engel is. Als wij het over een geest hebben, kan het een engel zijn.

Er staat: ‘gij hebt de zalving van de Heilige en gij weet alle dingen.” De gedachte is niet, dat wij alle dingen in onze herinnering hebben en alles zomaar uit ons geheugen kunnen opvissen. In vers 27 staat: “Gij hebt niet van node, dat iemand u leert. “ Maar waarom heeft God dan leraren aan de Gemeente gegeven? Het antwoord is, dat een leraar in Bijbelse zin niets anders doet, dan de gelovigen wijzen op de Schriften. Door de activiteit dan wel aanwezigheid van de Heilige Geest in de gelovige zou daar kortsluiting moeten ontstaan. De Geest in de gelovige reageert op het Woord dat voorgehouden wordt. Dat voorhouden is de taak van de leraar. De leraar zou niet iets overdragen, maar hij zou de gelovige confronteren met de Schriften. Een leraar is een herder; hij leidt de kudde naar het voedsel. Het voedsel van de gelovige is het Woord van God. U en ik hebben een Bijbel, u en ik hebben de Geest, dus waarom zou er Waarheid of leer van buiten moeten komen. Die waarheid is in ons en die zou in ons geactiveerd en bewust gemaakt worden. Het klinkt mystiek, maar het is een heel concrete aangelegenheid.

“Ik heb u niet geschreven, omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij die weet, en omdat geen leugen uit de waarheid is.” 1Joh.2:21

Wij worden als gelovigen geacht Waarheid en leugen te kunnen onderscheiden. Waar wij nog niet onderscheiden kunnen, zouden wij dat leren. Dat is het doel van het Bijbels onderwijs.

“Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist, die den Vaderen den Zoon loochen “ 1Joh.2:22

De duivel is de leugenaar; hij is de vader der leugen. Joh.8:44 Alle anderen zijn leugenaars. Dé leugen is dat men het schepsel eert en dient boven de Schepper.” Rom 1:25 De mens heeft de Waarheid veranderd in de leugen. Wat leert men tegenwoordig in de wereld, in de New Age beweging en wat leert de Maitreya? Zij leren zelfverwerkelijking. Dat wordt als Bijbelse leer beschouwd, Zelfverwerkelijking komen we in Genesis tegen. De slang zei: Als je maar flink van de boom die “in het midden van” de hof staat eet, zul je worden als God. Zelfverwerkelijking is proberen door eigen krachten jezelf te ontwikkelen. Het idee is, datje dan uiteindelijk zult worden als God. De theorie is, dat alle mensen per definitie goddelijk zijn, alleen moet dat nog tot ontwikkeling komen. Er zijn allemaal varianten op die leer. Een ervan is, dat wij allemaal cellen van de hersenen van God zijn. Er zijn mensen die zulke onzin geloven. Wat vroeger hoogmoed heette, heet nu positief denken. Tsjakkaa! Positief denken is namelijk ook zelfverwerkelijking. Het is niets anders dan de hoogmoed van de mens. Zo van: ik ben veel beter en veel meer dan ik nu lijk, maar ik krijg het er nog wel uit. De slang (want de duivel kan in elke willekeurige gedaante verschijnen) zei tegen de vrouw: ” Er zit veel meer in je en je bent veel meer dan je nu lijkt.” De meeste vrouwen schijnen dat vandaag nog te geloven. Theologen geloven nota bene niet eens dat die slang gesproken heeft, terwijl niets méér verbreid is dan het woord van de slang. Het gaat altijd om de mens die als God zou worden.

Als straks in de toekomst de duivel op de aarde zal worden nedergeworpen, verschijnt hij in het algemeen niet meer in de gedaante van een slang, ook niet in de gedaante van een aap, maar in de gedaante van een mens. Hij zal zich voorstellen als de hoogste mens. Hij is dat ook; hij is alleen geen mens, maar ziet er zo uit. Hij zal zeggen, dat er niemand boven hem is (wel iets abstracts, maar niet iemand). Satan is tot nu toe de heer der wereld, de god dezer eeuw en de overste van de macht der lucht. Ef.2:2 Weet u wat satan straks aan de mensen zal vertellen? Hij zal zeggen: “Zoals ik ben, dat is waar zelfverwerkelijking toe leidt” Tsjakkaa! Hij zal zeggen: “Als je maar goed je best doet, kom je net zover als ik” Voor degenen die helemaal niet religieus zijn, zegt hij: “Dit is waar de evolutie toe leidt. Verzet je niet tegen de evolutie en je zult worden zoals ik.” Aangezien het zeer begerig is om te worden zoals hij, eet men van de vrucht die hij aanbeveelt. De evolutietheorie is dus helemaal opgenomen in de plannen en filosofieën van de duivel. De evolutietheorie is niet alleen een onbijbelse leer; het is een volstrekte antichristelijke leer. Een leer, die helemaal aansluit bij het begrip zelfverwerkelijking. Men zou het eigen ik tot ontwikkeling brengen. Zelfs mensen met de Bijbel in de hand trappen erin. Zij hebben nog nooit gelezen, dat men zijn leven zou moeten verliezen om het te behouden. Mark.8:35; Luk.9:24 Het gaat erom, dat niet ik, maar Christus in mij zou leven.Gal.2:20 Het gaat helemaal niet om het ik.

Nu begrijpt u misschien, waarom ik zo vaak protesteer tegen de gedachte die vooral bij evangelische christenen leeft, dat de Heer mij wil gebruiken en dat de Heer mij gaat helpen bij alles wat ik doe in mijn carrière, bij het oversteken en dergelijke. Zo wordt de Heer voor het karretje van de duivel gespannen. Het gaat namelijk om zelfverwerkelijking, om de eigen werken en de eigen loopbaan. Maar wij zouden ons toch overgeven aan Hem en de loopbaan lopen die Hij ons zou voorstellen? Hebr.12:1 Begrijpt u hoe dicht het evangelie van de duivel bij het Evangelie van Christus ligt! Als je dat verschil nooit geleerd hebt, loop je het grootste risico, dat je in handen valt van figuren met leringen over zelfverwerkelijking.

“Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus?” 1Joh 2:22 De duivel is de leugenaar. Maar u en ik weten, dat hier de antichrist wordt bedoeld. De voorzichtige conclusie luidt dus: De antichrist is niemand anders dan de duivel in menselijke gedaante. Waarom verschijnt hij in menselijke gedaante? Omdat hij zijn hemelse gedaante zal verliezen, wanneer hij op aarde zal worden nedergeworpen. Als hij zo verstandig is als de Bijbel zegt, zal hij zijn komst en verschijning hier op aarde voorbereiden. Mijns inziens is hij daar druk mee bezig.

Hij loochent dat Jezus is de Christus

Maitreya loochent dat Jezus de Christus is. Hij zegt: Ik ben de christus en Jezus is een nul. Dat is de conclusie die je moet trekken, als je goed leest, hoewel er netjes over Jezus gesproken wordt. De gedachte is,dat het lichaam van Jezus van Nazareth indertijd werd gebruikt en overschaduwd door de Maitreya (in ieder geval tijdens de drie en een half jaar van zijn omwandeling op aarde). Jezus zelf had niets te vertellen. Als de Maitreya er niet was geweest, was er van Jezus ook niets terechtgekomen. Want Maitreya is de echte christus en Jezus is een discipel van Maitreya. De Maitreya stelt zich dus boven Christus. In het verleden heeft Maitreya (de zogenaamde christus) Jezus gezonden en nu, tweeduizend jaar later, komt de christus zelf. De Maitreya zou in Londen te vinden zijn en de meester Jezus is nog steeds een discipel van de christus Maitreya. De Maitreya heeft namelijk 12 discipelen. Dat zijn engelen die af en toe in een gedaante verschijnen. De meester Jezus(!) maakt tegenwoordig zijn opwachting in Rome. Zodra Maitreya op zijn verklaringsdag openbaar wordt, zal Jezus de paus gaan adviseren. In werkelijkheid wordt hij dan boven de paus gesteld en zal hij de christelijke kerken in goede banen leiden. Iemand zei: `Dan kan hij lang wachten, want hij wordt niet openbaar voordat de kerk weg is.” Welke kerk? U denkt toch niet, dat het christendom van de aarde verdwenen is als de gelovigen van de aarde weg zijn? Het christendom zal gewoon door sukkelen .

De Maitreya ontkent systematisch dat Jezus de Christus is. Ziet u hoe dicht het bij de Bijbel ligt? De Schrift leert, dat Christus Jezus is. Dat is nog niet hetzelfde, als dat Jezus Christus was. De Bijbelse gedachte is, dat Jezus de Christus zou worden. Hij werd het door en op grond van Zijn opstanding uit de dood. Toen tot Hem gezegd werd: ‘Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd.” Ps.2:7, Hand. 13:33; Hebr.1:5,5:5
“Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God Hem tot Heere en tot Christus gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt.” Hand 2:36 Jezus is tot Christus gesteld op grond van Zijn opstanding. “Omdat Hij gehoorzaam was tot de dood des kruises, daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke is boven alle naarn.” Fil.2:8,9 Jezus, Die beneden de engelen gesteld was, Hebr.2:9 maar Die ver boven de engelen gesteld is geworden, als Hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft.” Hebr.1:4 Met andere woorden: Jezus was niet de Christus, maar Hij werd het door Zijn opstanding. Het eigen aardige is, dat in de kring van de Maitreya dingen geleerd worden die in beginsel Bijbels zijn. Deze dingen zijn echter niet eens algemeen bekend onder de christenen. Het dient dus tot niets. Als de kring van de Maitreya de christenen zou willen verleiden, dan zou ze moeten aan sluiten bij de bekende christelijke leringen die dikwijls onbijbels zijn. In plaats daarvan worden Bijbelse dingen aangehaald, die helaas maar door weinigen herkend zullen worden. Die Bijbelse dingen worden in een andere context geplaatst en anders weggeredeneerd.

Christenen weten dat de antichrist zou komen, maar hoevelen weten dat de antichrist al sinds de eerste komst van Christus actief is in de wereld? Wie zegt dat na? Niettemin wordt dat van uit Londen beweerd. Zij hebben nog gelijk ook. Alleen beweren zij, dat het de christus is die tweeduizend jaar lang de mensheid activeert. Vele christenen denken dat dat zo is, maar dat is niet zo. Voor zover Christus actief was in de afgelopen tweeduizend jaar, was Hij dat niet in de wereld, maar in de Gemeente! Ik vind het aardig, dat deze Bijbelse waarheid waar we al zolang voor moeten vechten om ze onder de mensen te krijgen, nu van die kant op deze wijze belicht wordt.

De antichrist = de duivel

In de eerste plaats loochent de duivel zelf dat Jezus de Christus is. In tweede instantie loochent de antichrist dat, Tenzij anders vermeld in de Schrift, is de antichrist dus de duivel. “Deze is de antichrist, die de Vader en Zoon loochent. ” 1 Joh.2:22b Iemand heeft toen uitgevonden, dat de antichrist iemand was, die het niet eens is met de drie-eenheid. Waar staat de drie-eenheid in de Bijbel? Sinds wanneer gaat het hier over drie? Het gaat hier over twee, namelijk de Vader en de Zoon. Het gaat over het feit, dat de Christus de Zoon van God is. Petrus zei: ‘Gij zijt de Christus,de Zoon van de levende God.” Matt.16:16 Als de Christus de Zoon van de levende God is, dan is de levende God de Vader van onze Here Jezus Christus. Als u de Bijbel gelezen hebt, zou u deze uitdrukking moeten herkennen. Dat is Bijbels! Als de duivel ontkent, dat Jezus de Christus is, dan ontkent hij dat Jezus de Zoon van God, de erfgenaam van God, is. Dan ontkent hij ook, dat God de Vader van Jezus Christus is. Daar gaat het over.

Het staat ter discussie of Jezus van Nazareth inderdaad alle macht in hemel en op aarde gegeven is. Matt.28:18 Het staat ter discussie of Hij de Eerstgeborene uit de doden is en dus de Eerstgeborene van een nieuwe schepping. Het gaat om de vraag wie de rechten kan doen gelden over de in mensheid en over de wereld. U zou moeten weten, dat de oude strijd gaat tussen God via de Heere Jezus Christus aan de ene kant en niemand anders dan de duivel (de satan) aan de andere kant. Hij is degene die de Vader en de Zoon loochent. Dat heeft niets te maken met een kerkelijke of theologische leer van drie-eenheid, maar dat heeft te maken niet de positie (rechten) van Jezus van Nazareth. Tot Hem werd gezegd en tot niemand anders: “Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd.” Of. “Deze is Mijn Zoon, mijn Geliefde, in Dewelken Ik Mijn welbehagen heb.” Matt.3:17 Als u de publicaties van de Maitreya zou lezen, dan zult u zien dat Jezus niet de eniggeboren Zoon is. Alle mensen zijn zonen Gods en alle mensen zijn beelddragers Gods.

Ik heb dit vaak met moeite bestreden, want men wil het dikwijls niet aannemen. Mensen zijn geen beelddragers Gods. De mens is een beelddrager van Adam. Wij hebben het beeld van de aardse mens gedragen en wij zullen wellicht in de toekomst het beeld van de hemelse mens dragen. 1Kor.15:49 Er is maar één Mens beelddrager Gods: Jezus Christus Die het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner Zelfstandigheid is Hebr.1:3 Christus is het Beeld God 2Kor.4:4 in Wie al de volheid der Godheid lichamelijk woont. Kol.2:9 Die teksten betekenen niets als het op iedereen zou slaan. Dat is een truc om Jezus Christus uit de Bijbel weg te redeneren. De enige die ontkent dat Christus het Beeld Gods is, is Zijn directe rivaal, de god dezer eeuw, de overste dezer wereld, namelijk satan zelf. Hij zal het veld moeten ruimen om plaats te maken voor Jezus van Nazareth. U wist natuurlijk al dat de duivel brutaal is. Straks wordt de duivel uit de hemel geworpen en in zijn vernedering zal hij als de meest verhoogde mens verschijnen. Hij zal doen alsof hij de christus is, die nu gekomen is om vrede, welvaart en voorspoed te brengen over de mensheid. Hij zal in zijn grote toorn de mensheid verleiden, omdat hij weet dat zijn tijd kort is. Op.12:12 Dat zegt de Bijbel ervan.

“Een iegelijk, die den Zoon loochent, heeft ook den Vader niet.” 1Joh.2:23

Een ieder slaat niet alleen op de antichrist, maar ook op al die andere antichristen. Het slaat niet op wie de drie-eenheidleer ontkent, maar op wie de Zoon loochent, op wie ontkent dat Jezus de Zoon Gods is geworden bij Zijn opstanding en als erfgenaam is aangesteld bij Zijn opstanding. Diegene die dat loochent, is een antichrist. Zo iemand kent de Vader niet en begrijpt niets van de wijze waarop wij voor God worden gerechtvaardigd. Zo iemand begrijpt niets van de wijze waarop onze zonden worden vergeven en van de wijze waarop onze heerlijkheid aan ons en aan de wereld zal worden geopenbaard. Dat gebeurt namelijk via Zijn aangestelde EerstgeborenZoon God heeft al het oordeel en daarmee alles en alle dingen aan Jezus, de Zoon, gegeven. Joh.5:22 “Hetgeen gij lieden dan van den beginne gehoord hebt, dat blijve in u. Indien in u blijft, wat gij van den beginne gehoord hebt, zo zult gij ook in den Zoon en in den Vader blijven.” 1 Joh 2:24 Er zou geen verandering in de leer komen. Wij zouden ons ook niet laten verleiden door anderen. Wij zouden bewaren wat ons in de Bijbel is gepredikt Wij zouden niet vallen voor een theorie van Benjamin Creme. Men stelde hem de vraag Als de Maitreya de christus is, wie garandeert ons dan dat het niet net zo fout loopt als in het verleden, toen Jezus namens Maitreya kwam? Het antwoord was: In de dagen van Jezus werd weliswaar gepredikt, maar dat was maar aan eenvoudige mensen, zoals vissers en boeren. Als de christus nu verschijnt, gaat het zeker goed. Hij zal dan aan de ontwikkelde, beschaafde, geleerde mensheid verschijnen.

De tegenwoordige wereld wordt als een communicatiemaatschappij beschouwd. Communicatie, zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten. Hoe meer communicatie, hoe meer papier. Of andersom: hoe meer papier, hoe meer communicatie. Dat papier komt echter in de prullenbak terecht. Communicatie veronderstelt gemeenschap en zover is het nog niet. Het idee is, dat in onze dagen alles door middel van onze communicatiemaatschappij dik voor elkaar komt. U zult begrijpen, dat de snelle ontwikkeling van de computer en allerlei communicatiemiddelen in de laatste honderdvijftig jaar geïnitieerd is door Maitreya zelf. Zo bereidt bij de weg voor zijn wederverschijning. Dit is wat men zegt en misschien is het wel waar ook. Het zal mij niet verbazen, dat de duivel de hand in die snelle technische ontwikkeling heeft. Als hij één wereldregering wil maken, moeten de communicatielijnen kort zijn. Als u zegt, dat het Evangelie daar ook belang bij heeft, dan zeg ik: “Hoe kan het dan dat toentertijd de hele wereld met het Evangelie bereikt werd? Kol.1:6 De Heer heeft die communicatiemiddelen niet nodig, maar de duivel wel.

De grote verleider

“Dit heb ik u geschreven van degenen, die u verleiden.”

De antichrist is dus de grote verleider. Verleider komt van leider. Een leider wijst de mensen de weg door hun voor te gaan. Een leider is bij nader inzien ook een herder, een voorganger of een leraar. De antichrist is dus uiteindelijk gewoon een leraar. Een leraar is een meester, dus heten die discipelen van Maitreya allemaal meesters. Maitreya is de meester en dus de wereldleraar. Hij zal de volken leiden en niet opjagen zoals tirannen het doen. Hij zal een vriendelijke, liefdevolle figuur en een wijze figuur zijn. Hij zal niet veroordelen, maar hij zal het goede voorbeeld geven. Maitreya betekent de liefelijke of iets dergelijks.

Let op: Tot nu toe zijn we nergens tegengekomen, dat de antichrist een vorst of koning is. Velen denken dat, maar het is niet Bijbels. De antichrist is een leraar, een leider en een verleider. hij is een verleidende geest! En de zalving, die gijlieden van Hem ontvangen hebt, blijft in u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is zij waarachtig, en is gene leugen; en gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in Hem blijven.” 1Joh.2:27

Johannes zegt, dat we ons niet door de antichrist moeten laten leren. We hebben een Bijbel en we moeten de Heilige Geest en daaruit moeten we onderwezen worden. De zalving is waarachtig. Waarachtig betekent (de) Waarheid. De Heilige Geest is de Waarheid en geen leugen of leugenaar.De Heilige Geest brengt de Waarheid. De leugenaar dus de onheilige geest; de duivel zelf brengt de leugen. Hier heet de leugenaar de antichrist met de verwijzing naar de toekomst. Hij heet de antichrist, omdat hij in de toekomst in zichtbare gedaante op aarde zal verschijnen. Als wij de toekomst buiten beschouwing laten en alleen over het heden spreken, heet hij gewoon de boze, de duivel, de satan. Als hij op de aarde wordt geworpen en uit de hemel verwijderd, heet hij antichrist. Dan neemt hij de positie van Christus in en verklaart zichzelf tot de hoogste mens die er is. Er is maar Één hoogste Mens, namelijk de Mens Jezus Christus Die het Beeld Gods is.

In 1 Johannes 4 wordt de term geest wel gebruikt:

“Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.” 1Joh.4:1

Ik moet u zeggen, dat ik nog nooit een geest ben tegengekomen. Er staat, dat wij niet iedere geest zouden geloven. We zouden de geesten beproeven of zij uit God zijn, want vele valse profeten zijn uitgegaan. Als een geest niet uit God is, waaruit is hij dan? Uit de duivel. Dat kan dus, anders stond het hier niet zo. De geest is uit God of uit de duivel. In 1Johannes 2 hadden we al gezien, dat de Geest uit God de Heilige Geest is; de geest uit de duivel is de onheilige geest.

Johannes zegt hier, dat een geest uit de duivel een valse profeet is. Wie is dan dé valse profeet? Deze term wordt in Openbaring 19 gebruikt ter aanduiding van het tweede beest uit Openbaring 13. De valse profeet is de geest uit de duivel, de onheilige geest, de antichrist. Waar de Geest uit God gewoon God Zelf is, daar is de geest uit de duivel de duivel zelf. Aangezien de antichrist de geest uit de duivel is, is de antichrist niemand anders dan de duivel in zichtbare gedaante.

Hier staat, dat vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. In 1Johannes 2 stond, dat er vele antichristen zijn geworden. De wereld (de kosmos) is de zienlijke wereld. Als in de toekomst die geest uit de duivel, de valse profeet, verschijnt, verschijnt hij dus zichtbaar in de zienlijke geschapen wereld. Vanuit dit vers verwijs ik naar Mattheüs 24 vers 24, waar staat: “Want er zullen valse christussen en (namelijk) valse profeten opstaan en zullen grote tekenen en wonderen doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden.”

“Hieraan kent gij den Geest van God. alle geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God.” 1Joh.4: 2

Het taalgebruik van Johannes is vaak moeilijk voor ons, maar het is de moeite waard om daaraan te wennen. Alle geest is elke geest. Waarom staat er nu niet: elke man of elke leraar of elke profeet of elke voorganger, die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God? Wij kennen maar één Geest Die dat belijdt. Dat is de Heilige Geest, de Geest die ook in u en mij woont. Dit betekent tegelijkertijd, dat er ook geesten zijn die dat niet belijden en dus niet uit God zijn.

Let op: er staat Jezus Christus (enkelvoudvorm) is in het vlees gekomen. Er is maar één Christus en dat is Jezus. Volgens de Maitreya en zijn aanhangers zijn het er twee.

De Geest van God leert ons, dat Jezus is de Christus en dat Jezus Degene is Die in het vlees gekomen is. Als Hij in vlees kwam, waar kwam Hij dan uit? Uit de hemel Joh.3:13 Hij was niet zomaar een Mens. Degene Die wij onder de naam Jezus van Nazareth kennen, kwam uit de hemel. Ons wordt niet gevraagd dat te begrijpen, maar om het te geloven. Jezus Christus was de gestaltenis Gods, maar Hij heeft Zichzelf geledigd en heeft de gestalte van een dienstknecht (van een mens) aangenomen. FiL2: 6,7 Jezus Christus is voor korte tijd onder de engelen gesteld. Hebr.2: 9 Daarna is Hij tot Heer en tot Christus gesteld volgens Handelingen 2 vers 36. Wie dat ontkent, is uit de duivel. De geest die dat ontkent, is de geest van de duivel, dan wel de geest van de antichrist.

“En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet, maar dit is de geest van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu alrede in de wereld. “ 1Joh.4:3

Let op: er staat Jezus Christus! Het is niet voldoende om te geloven, dat Jezus in het vlees gekomen is. Ook niet dat Jezus de Christus is. Het zijn twee fasen. De eerste fase is, dat Hij uit de hemel naar de aarde en in het vlees kwam. De tweede fase is, dat Hij vanuit het vlees opgewekt is uit de dood en tot Heer en tot Christus gesteld is. Alle geest die dat niet belijdt, is de geest van de antichrist. De vertalers hebben het woord “de geest” ingevuld. Dat kunt u in uw Bijbel zien, omdat het schuin gedrukt staat. Wij zijn geneigd om dat weg te strepen. U moet dat niet altijd doen, omdat de vertalers in dit geval hebben aangegeven dat de woorden die er wel staan, duidelijk maken dat het over die geest gaat. Het woordje “dit” en het woordje “welken” verwijzen terug naar het woord “geest”. Dat is grammaticaal duidelijk. Geest is in het Grieks onzijdig. Opdat wij het niet mis zouden verstaan, hebben de vertalers het woord geest ingevuld. Hoewel het woord “geest” er niet staat,zouden wij het er wel bij moeten denken. Het woord “geest” staat er dus terecht. “Maar dit is (de geest) van de antichrist, welken (geest) gij gehoord hebt, dat komen zal.” De vertalers hebben opnieuw het woord geest achter “welken” geplaatst. [“Dat” is een nevenschikkend voegwoord. Dat wil zeggen, dat twee zinnen gelijkwaardig zijn:

 1. Dit is de geest van de antichrist, welken geest gij gehoord hebt.
 2. Dit is de geest van de antichrist, dat komen zal.]

Hier wordt gesproken over Geesten uit God en geesten uit de duivel. Over de Geest uit God tegenover de Geest uit de duivel. Vervolgens wordt gesproken over de geest van de antichrist. Deze uitdrukking kan ook opgevat worden als de geest, namelijk de antichrist, want de geest is de geest van de duivel. Let er dan op, dat hier weliswaar over de antichrist gesproken wordt, maar hij wordt consequent geest genoemd! Zelfs als er staat, dat hij komen zal, staat er: de geest van de antichrist, welken (geest) gij gehoord hebt, dat komen zal. Niet in de zin van: hij is nu geest en straks neemt hij een gedaante aan en is hij zichtbaar. Het is in de zin van: hij is nu geest en diezelfde geest zal in de toekomst komen. Hoewel hij in de toekomst een gedaante zal hebben, is en blijft hij een geest. Hij dus gewoon een engel.

Wanneer het tegelijkertijd over een geest en een denkend wezen gaat, heet zoiets een engel. Het woord persoon mag in dat verband niet gebruiken. U en ik weten, dat je het woord geest hier weg kunt laten en dan gewoon valse profeet kunt invullen. Het woord geest staat er volkomen overbodig en omdat dat zo is, lezen we er overheen. We denken, dat het dan over een geest, namelijk een lering gaat of zoiets. Je vult dan zelf een ander begrip in, maar hier gaat het wel degelijk om geest.

De gestalte van een mens

De antichrist is een geest uit de duivel die zal verschijnen. Hij zal zich in de toekomst materialiseren. Hij zal de gestalte van een mens aannemen. De Heere Jezus Christus Die God is, verschijnt sinds Zijn opstanding in een menselijke gedaante. Luk.24: 39 Als God Zich materialiseert, d.w.z. als Jehovah Zelf straks zal verschijnen en Zich bekend zal maken aan het joodse volk, zal Hij Jezus van Nazareth blijken te zijn. Hij is het uitgedrukte Beeld van Gods wezen.

Precies hetzelfde kan van de antichrist gezegd worden. Hij is de duivel in de verschijning van een menselijke gedaante. Het uitgedrukte beeld van de duivel wordt in 1Johannes 2 en 4 uitgedrukt als de antichrist, dan wel de valse profeet. In 1Johannes 4 vers 3 staat: “De antichrist zal komen, en is nu alrede in de wereld.” In 1Johannes 2 vers 18 stond: ” dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden.” In deze beide verzen staat dus precies hetzelfde. Johannes zegt: “Die figuur zal in de wereld komen, maar hij is al in de wereld.” De Maitreya zegt, dat hij al tweeduizend jaar in deze wereld gehuisd heeft met een domicilie ergens in de Himalaya. Vanuit die hoge bergen overschaduwt en beïnvloedt hij de wereld. Men noemt hem de christus. Als wij de Bijbel kennen, herkennen wij hem ogenblikkelijk als de antichrist. Want de echte Christus heeft Zich in de afgelopen tweeduizend Jaar niet met de wereld bezig gehouden Maar met de Gemeente! Christus heeft Zich niet met de verbetering van de wereld beziggehouden, maar met de verzameling en de opbouw van de Gemeente. Als de niet-christenen zeggen: “Wat heeft tweeduizend jaar christendom voor de wereld opgeleverd, dan bedoelt men niets of heel weinig.” Er is dus niets misgegaan. Het is zorgelijk, wanneer er uiteengezet wordt hoeveel het christendom voor de wereld en voor de volkeren betekend heeft. Dat was namelijk niet de bedoeling, maar een bijverschijnsel. Als u denkt, dat het wel de bedoeling was,dat het christendom veel voor de volkeren zou betekenen, dan zit u er volkomen naast.

De bekering en de openbaring van het Koninkrijk Gods zou niet in deze dagen gebeuren. De oudtestamentische profeten kondigden het aan en de nieuwtestamentische profeten bevestigden, dat de Heer Zijn aangezicht zou verbergen. De Heer zou Zijn aangezicht tweeduizend jaar lang verbergen. Hos.6: 2; 2 Petr.3: 8 We zouden in principe precies uit kunnen rekenen hoelang dat zal duren. In een andere studie hebben we dat besproken.

“Kinderkens, gij zijt uit God, en hebt hen overwonnen; want Hij is meerder, Die in u is, dan die in de wereld is”. 1Joh.4:4

Wij hebben die boze geesten overwonnen, namelijk die valse profeten ofwel antichristen. Het zijn die geesten uit 1 Timotheüs 4. Daar staat in vers 1: “Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en (namelijk) leringen der duivelen.” Die boze geesten zijn verleidende geesten ofwel demonen. Het woord duivelen in de Statenvertaling is geen juiste vertaling. Er is één duivel. Men zal zich in de laatste dagen wenden tot leringen van demonen. Die demonen zijn geesten uit de duivel. Er staat niet, dat wij hen nog moeten overwinnen. Er staat, dat wij hen hebben overwonnen! Want Hij Die in u is, is meerder dan die in de wereld is. Daarom zijn wij voor de duivel niet bang. Het wordt een probleem als wij zelf in de wereld zijn. Dan lopen we risico. Wanneer wij niet van die wereld zijn Joh.17: 15,16 en Christus is in ons, zoals de Schrift leert, hoeven wij voor de leugen absoluut niet bang te zijn. Hij Die in ons is, is de Waarheid. Wij zouden ons van die Waarheid bewust zijn en daaruit leven. Het nut van onze bijbelstudiebijeenkomsten is niet om wetenswaardigheden op te doen, maar om steeds opnieuw bij de Schrift bepaald te worden. Bijbelstudie heeft tot doel, dat wij gevuld zouden worden met de Waarheid of dat wij ons die Waarheid beter bewust zouden worden. Die Waarheid is de kracht waaruit wij zouden leven en waardoor wij immuun zijn voor de leugens van de tegenstander.

“Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld hoort hen. “ 1Joh.4:5

Het spreken uit de wereld, geldt in het bijzonder voor het spreken van de antichrist. Hij spreekt als een schepsel. Hij beschouwt het schepsel, in de eerste plaats zichzelf, als god. De wereld hoort nu en in de toekomst in veel sterkere mate naar hem en naar hen.

Geest der dwaling
“Wij zijn uit God. Die God kent, hoort ons; die uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen wij den geest der waarheid, en den geest der dwaling. “ 1Joh.4:6

Als er andere gelovigen zijn die God kennen, zullen zij naar ons luisteren. Gelovigen onderling hebben gemeenschap (contact) met elkaar. Gelovigen herkennen elkaar zondermeer. Die uit God niet is, hoort ons niet. Laten wij ons bewust zijn, dat wij ons geloof gebaseerd hebben op het Woord Gods. Wij leven uit het Woord van God. Als we dan een tegenstander tegenkomen, wil die niet eens naar ons luisteren. Hier wordt de geest der waarheid en de geest de dwaling genoemd. Het ging toch over goede profeten en valse profeten? Over degenen die het Woord Gods leren of het woord van de duivel? Het heet hier geest der waarheid en geest der dwaling. Wie is dus een antichrist? Een geest der dwaling. De duivelin eigen persoon. Zoals de

Waarheid de Geest der Waarheid is, namelijk Christus. Christus is God in eigen Persoon. Hij is de geopenbaarde godheid. In Jezus Christus zijn al (daarbuiten is niets) de schatten der wijsheid en der kennis verborgen Kol 2:3 Wij zouden ons aanmelden, opdat God ons die verborgenheden zou openbaren. Wanneer wij bereid zijn ons daar op voorhand aan te onderwerpen, zal Hij ons die verborgenheden bekend maken. Dan lopen wij geen enkel risico om in de handen van een of andere verleider te vallen.

De laatste tekst waar antichrist wordt genoemd is 2Johannes vers 7:
“Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist.”
Fundamenteel staat daar precies hetzelfde als in 1Johannes 2 en 4. We vinden alleen in de Johannesbrieven de naam antichrist vermeld.

De twee beesten

Op grond van de Schrift blijkt, dat wij voor de toekomst twee figuren zouden verwachten. De een is het zogenaamde eerste beest uit Openbaring 13 vers 10. Van het eerste beest wordt uitdrukkelijk gezegd, dat hij een troon heeft. Hij is dus een koning. De andere is het tweede beest uit Openbaring 13 vers 11- 18. Van het tweede beest wordt geen koningschap vermeld. Uit de beschrijving in Openbaring 13 blijkt, dat hij een valse profeet is. Bovendien blijkt dat uit de titel die hij later in het boek Openbaring alsnog krijgt, namelijk dé valse profeet. Op.19: 20 De Bijbelse antichrist is geen koning, geen politieke machthebber en hij is ook niet de leider van de Europese Gemeenschap. In talloze boeken staat, dat dat zo zou zijn. Dit is allemaal een verkeerde plaatsing van wie de antichrist is. De antichrist is de valse profeet. Hij zal de mensheid verzamelen en door zijn lering brengen tot onderwerping aan het eerste beest, de koning die komen zal. Waar men de antichrist in de politieke wereld verwacht, kan men dat rustig vergeten, want daar zal men hem nooit vinden. Het is dus niet Zjirinovski, Yasser Arafat of Saddam Hoessein. Dat zijn politieke figuren en daar hebben we het nu niet over. De figuur die in 2 Thessalonicensen 2 beschreven wordt, is ook geen koning of politieke leider. Hij is in elk geval wel een verleider.

2 THESSALONICENSEN 2
‘En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onzen Heere Jezus Christus, en onze toevergadering tot Hem.” 2 Thess.2: 1

Op voorhand zeg ik u, dat hier over de opname van de Gemeente wordt gesproken. Onze toevergadering tot Hem is de opname van de Gemeente. Het gaat niet over Zijn toevergadering tot ons in verband met de wederkomst van Christus.

‘Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag des Heeren (niet: dag van Christus) aanstaande ware. “ 2 Thes.2: 2
Over welke geest gaat het hier? Natuurlijk over dezelfde geest als uit 1Johannes. Het is een geest niet uit God, maar uit de duivel. Het gaat dus gewoon over de antichrist. Die geest was toen nog niet zichtbaar, maar wel in leringen van demonen. Dat het hier wel over de antichrist gaat, blijkt uit wat er verder volgt.

In die tijd waren er brieven in omloop, die niet door Paulus geschreven waren, maar waarwel zijn handtekening onder stond, omdat iemand die eronder gezet had. Zelf heb ik ook dergelijke vervalste brieven over Bijbelse onderwerpen gezien. Dit soort dingen gebeuren nu ook nog. Vanuit de christelijke wereld zijn er veel verzonnen leugens de wereld ingezonden; zelfs door evangelische christenen. Het betrof vooral leugens over de wederkomst van Christus. Degene die hier achter zit, is in werkelijkheid de duivel, de antichrist ofwel de geest van de antichrist.

Er staat in 2 Thessalonicensen 2:2: “Dag van Christus,” maar dat is een misverstand. Er staat: “Dag des Heeren.” “Aanstaande ware” betekende 350 jaar geleden (de statenvertaling is van 1618-1619) “aangebroken was.” Tegenwoordig betekent “aanstaande” iets anders, dus moet het worden uitgelegd. Er was toentertijd een lering in omloop (zelfs in een vervalste brief van de apostel Paulus), waarin men verkondigde dat de dag des Heeren al begonnen was. Omdat er zoveel verdrukking in de wereld was en zoveel vervolging van gelovigen, zei men, dat dag des Heeren al begonnen en de Grote Verdrukking al aangebroken was. Zoiets kun je in onze dagen ook horen en lezen. De dag des Heren is niet aangebroken, omdat bepaalde gebeurtenissen in een bepaalde volgorde zouden plaatsvinden. Waar wij de volgorde kennen, hoeven wij niet bang te zijn dat de tweede gebeurtenis al plaatsvindt, terwijl de eerste gebeurtenis nog moet komen. Het profetisch Woord zegt, dat de echte Messias pas zeven jaar, nadat wij hier weg zijn, zal verschijnen op de Olijfberg. Wij zullen Hem dus niet herkennen aan het feit, dat Hij op de Olijfberg verschijnt. Wij zullen dan als een grote legermacht van vele engelen met Hem zijn. Jud: 14 Maar dit schijnt onbekend te zijn.

“Dat u niemand verleide op enigerlei wijze, want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs. ” 2Thess.2:3

Toen de discipelen de Heere Jezus Zelf vroegen over de dingen aangaande de wederkomst, zegt de Heer als eerste: “Dat u niemand verleide.” Matt.24: 3,4 De Heer zei: “Want velen (valse proféten, antichristen) zullen komen onder Mijnen naam: zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden.” Matt.24: 5 Uiteindelijk zegt de Heer met grote nadruk: “Zo zij dan tot u zullen zeggen: Ziet, hij is in de woestijn; gaat niet uit; Ziet,hij is in de binnenkameren; gelooft het niet.” Matt.24: 26 De Heer zegt: “Terstond (pas dan) na de verdrukking dier dagen (over Jeruzalem en Judea), zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen enz. En alsdan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des mensen.” Matt.24: 29,30 Dan verschijnt niet het teken van het beest. Wanneer het teken van de Zoon des mensen verschijnt, leren wij uit het Oude Testament en uit Mattheüs 24. Dat is aan het einde van de zeventigste jaarweek van Daniël. Wanneer wij niet weten wat de zeventigste week van Daniël is, weten wij helemaal niets van de profetieën. In dat geval kun je niets van het profetisch Woord weten, want binnen het kader van die zeventigste week worden alle andere profetieën geplaatst en verklaard. Hoe het ook zij, voordat die zeventigste week aanvangt, zijn wij (de Gemeente) weg.

“Dat u niemand verleide op enigerlei wijze.” Als er vandaag iemand rondloopt en men zegt van hem: “Dat is de christus. ” Dan kan dat niet, omdat de zeventigste week nog niet begonnen is. Bovendien zijn wij hier nog, dus kan hij er niet zijn. Moeilijker is het niet en er is niets gevaarlijks bij, wanneer wij onze Bijbel kennen. Er zal een verleider komen namelijk de antichrist uit 1Johannes 2 en 4. Hij zal op vele wijzen proberen te verleiden. Niet alleen door leringen, maar ook tekenen en wonderen.

“Want de dag des Heeren komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij.” Wat is die afval? Er zijn mensen die zeggen, dat er een grote afval in de christelijke kerken is. Dat is niet de afval en ook niet het afval. De zevendedagsadventisten zeggen, dat het om afval van de wet gaat. Zij zeggen, dat heel de kerk van de sabbatsdag en van de sabbatsviering is afgevallen. De afval kennen wij uit Daniël 8. Het is de afval waarin de joodse staat en stad (Jeruzalem) zullen worden overgegeven. De afval komt op gang bij de oprichting van een beeld in Jeruzalem waarvoor men zou moeten knielen. Men zou het beeld aanbidden en zich daardoor onderwerpen aan degene die door het beeld wordt vertegenwoordigd. Daniël 8 vers 12: “En het heir (Israël) werd in de afval overgegeven tegen (i.p.v.) het gedurig offer.” Dat betekent, dat de traditionele joodse godsdienst zal worden verboden. Men zal in plaats daarvan voor het beeld van het beest moeten knielen. Op.13:15

Diezelfde profetie over de afval waarin Israël zal worden overgegeven, heeft in het verleden een toepassing gehad in de dagen van Antiochus Epifanes. De naam van deze man drukt uit, dat hij als de geopenbaarde godheid werd beschouwd. Hij verbood de joodse godsdienst, n.l. de besnijdenis en de dienst in de tempel. In plaats daarvan richtte hij in de tempel een beeld gewijd aan Zeus (Jupiter) op. Zeus is de oppergod der Grieken. Men werd gedwongen zich aan het beeld te onderwerpen en varkens aan Zeus te offeren. De afval uit het verleden is beschreven in de boeken van de Makkabeën. Door die toepassing van deze profetie uit Daniël 8 in het verleden, weten we wat de uiteindelijke toepassing in de toekomst zal zijn. Israël zal in de afval (de dienst aan het beeld) worden overgegeven in plaats van het gedurig offer. Aangezien dat zal gebeuren in het midden van de zeventigste jaarweek, zal dat dus plaats vinden minstens drie en een half jaar na de opname van de Gemeente.

Na de opname

Direct na de opname van de Gemeente, zullen de radio en de T.V. een verslag uitbrengen. Men zal zeggen, dat er veel van die lastige fundamentalisten weg zijn, maar dat nog niemand het heeft opgeëist. Vroeger heette dat, dat er nog niemand een bekentenis heeft afgelegd. De andere dag, zal blijken dat er wel iemand is, die het opeist. Hij zal zeggen: “Ik heb dat gedaan. ” Hij wacht op het moment, dat hij uit zijn schuilplaats in Londen wordt geroepen. Hij zal via Benjamin Creme laten weten, dat hij de Gemeente weggenomen heeft. De hele New Age beweging zal hier enthousiast over zijn, omdat zij al jaren geconfronteerd zijn met de gedachte dat al die lastige fundamentalistische christenen zouden moeten verdwijnen. Die christenen staan de ontwikkeling (de volgende trap van de evolutie) van de mensheid in de weg. Die christenen blokkeren met hun starre denkbeelden heel de geestelijke kracht en de kosmische trillingen. Zulke uitdrukkingen worden daarvoor gebruikt. Die christenen zouden volgens de New Age beweging overgezet moeten worden naar de geestelijke staat. Dat betekent doodgaan, maar zij zeggen daarbij dat dood niet bestaat. Eigenaardig genoeg gebeurt dat dan letterlijk met de Gemeente. De Gemeente wordt “opgelost” in de lucht. De Maitreya zal zeggen, dat hij dat gedaan heeft. Vervolgens zal hij nog vele andere “wonderen” doen. Op een persconferentie mag hij uitleggen wat hij precies gedaan heeft. Dat is dan de verklaringsdag van Maitreya. Dat is ongeveer tegen Pinksteren. Dat klopt aardig, want als u mij vraagt, zal de opname van de Gemeente rond Pasen zijn. De Maitreya zou dan nog een paar weken hebben om alles te regelen.

Vrede in Jeruzalem

Met Pinksteren is dan net de zeventigste week van Daniël begonnen en daarmee samenhangend de vrede in Jeruzalem en Israël. Jeruzalem is dan de hoofdstad van zowel de Joodse als de Palestijnse staat geworden. Bij die gelegenheid maakt de Maitreya zijn opwachting. Hij wordt dan niet meer door de Gemeente weerhouden. Onze trillingen staan zijn trillingen niet meer in de weg of iets dergelijks. Het is niet verwonderlijk, dat men er drie en een half jaar later geen moeite meer mee heeft, als de Maitreya zegt wat men zou moeten doen. Hij is immers degene die niet alleen de Gemeente weggenomen heeft, maar hij is ook degene die al jaren lang de onderhandelingen over Jeruzalem en Palestina beïnvloedt en overschaduwt. Hij heeft trouwens ook gezorgd voor de hereniging van Oost en West Duitsland. Hij heeft ook gezorgd voor het ineenstorten van het communistische Oostblok. Als u dat niet gelooft, dan zeg ik: “Zijn die dingen dan geen wonder?” Een paar jaar geleden hadden wij dit toch allemaal niet verwacht. Zo gek is hun verhaal dus niet.

Als de Gemeente weg is en er komt vrede in de belangrijkste brandhaard van de wereld en Maitreya kan aannemelijk maken, dat hij het geregeld heeft (deze dingen zijn tientallenjaren geleden al beschreven), wordt hij natuurlijk de grote leider. Tot nu toe wordt hij weerhouden. Maar als hij straks verschijnt, dan moet men toch toegeven, dat hij een zoon der goden is en gezonden is door de overste dezer wereld. (Maar dat is de duivel.) Hij is echter niet gezonden, maar uit de hemel op de aarde geworpen. De dag des Heren komt dus niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij. Dat is de afval die in het midden van de zeventigste week van Daniël begint.

De geopenbaarde mens der zonde

“.. en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs.” 2 Thess.2: 3b
Hier staat “geopenbaard” en niet “verschenen”. Openbaren betekent letterlijk dat de bedekking weggenomen is. Het betekent, dat iets wat er al in het verborgene was, zichtbaar wordt. Er komt dus niet iets nieuws! Als hier de mens der zonde geopenbaard wordt, dan betekent dat, dat die mens der zonde er allang in het verborgene is. Verberging is in de Bijbel het tegenovergestelde van openbaren.Dat blijkt ook uit de verzen die nog in dit Schriftgedeelte volgen.

De antichrist werkt al in het verborgene

De mens der zonde werkt dus al in het verborgene. De antichrist is al werkzaam in het verborgene in de wereld sinds de opstanding van Christus. Hij is nu nog geen mens. In de toekomst wordt hij openbaar (zichtbaar) als de mens. In het Grieks staat hier het gebruikelijke woord voor mens: antropos. Het eigenaardige is, dat antropos niet het echte woordvoor mens is, maar het Griekse “aner”. De term antropos wordt normaal vertaald met mens en dat is ongetwijfeld terecht. Maar letterlijk betekent de uitdrukking “iemand die er uitziet als een mens.”

Wij zien er allemaal uit als een mens en daarom wordt het woord antropos op ons toegepast. Antropos houdt verband met de verschijning, de gedaante van een mens. Dit is trouwens het enige vers, waar eventueel staat, dat de antichrist een mens is. Als er enige aanleiding is om te twijfelen aan het feit, dat de antichrist een mens is, kun je op grond van de betekenis van antropos zeggen, dat hij er uitziet als een mens. Ik houd dus vast aan het feit, dat de antichrist geen mens is, maar dat hij in de gedaante van een mens verschijnt. Wanneer we antropos helemaal herleiden, betekent antropos “de gedaante van Adam.” Dat is volkomen Bijbels, want wij mensen zijn letterlijk beelddragers van Adam. De antichrist ziet er ook gewoon uit als een mens, want er zijn zelfs foto’s van hem gemaakt. Hij gedraagt zich echter niet als een mens.

“De mens der zonde” is letterlijk “de mens der wetteloosheid”. In het Grieks staat er anomia. Nomos is wet en a is zonder. Anomos betekent dus “zonder wet.” Dezelfde uitdrukking komt voor in 2 Thessalonicensen 2 vers 7 en 8. De antichrist is dus iemand in de gedaante van een mens die wet afwijst. Dat wil zeggen, dat hij de Schrift afwijst. Wanneer u de geschriften van Benjamin Creme, dan wel van Maitreya zou lezen, zult u zien dat die figuren een grote hekel aan wetten en aan vaste regels hebben. Zij hebben er geen probleem mee, dat als u Maitreya wilt volgen, vasthoudt aan de Bijbel. U mag de Bijbel lezen, als u die maar niet letterlijk interpreteert. U moet vrij zijn in uw interpretatie. De slang, die ons om de tuin leidt, zei: “God heeft wel gesproken, maar hoe Hij het bedoeld heeft, bepalen wij zelf. De antichrist stelt zich in elk geval boven het Woord Gods. Waarom dat zo is? Wel, het Woord Gods is Christus en Christus is het Woord Gods (de Logos). Als satan de antichrist is, stelt hij zich boven Christus, dus boven het Woord. De antichrist overtreedt de wet niet, nee, hij heeft geen wet. Hij is zijn eigen wet. Tsjakkaa! Hier komt de zelfverwerkelijking, los van elke leer, weer om de hoek kijken. Dit is pure hoogmoed, omdat hij zelf de dienst uitmaakt. Wie is hoogmoedig? De duivel.

De zoon des verderfs

De antichrist wordt ook de “zoon des verderfs” genoemd. De betekenis van die uitdrukking staat niet helemaal vast. Er zijn meerdere vertalingen mogelijk. De ene is: hij is degene die het verderf in de wereld gebracht heeft. Dat lijkt mij de belangrijkste betekenis van zoon des verderfs. Van de duivel wordt immers gezegd, dat hij degene is die het geweld des doods had. Hebr.2: 14 Een ander woord voor dood is verderf. Wij kennen ook het Nederlandse synonymia ‘”dood en verderf”. Tussen dood en verderf is geen verschil. De zoon des verderfs is diegene die zich bedient van het geweld des doods. Hij is degene die fundamenteel werd overwonnen door de opstanding van Christus. Kol.2:15 Wij hebben deel aan de opstanding van Christus Rom.6:4,5 en daarom hebben wij geen respect voor degene die het geweld des doods had . Hebr.2:14

De zoon des verderfs is dus de duivel zelf. Een eenvoudiger verklaring is, dat het om de één of andere mens zou gaan, die uiteindelijk in de poel des vuurs geworpen zal worden. In Openbaring 19 vers 20 staat, dat de valse profeet werd gegrepen en levend in de poel des vuurs geworpen. Dat is verderf, maar deze uitleg is wat al te plastisch en wat al te horizontaal. Het is wel waar, maar ik denk niet, dat dat de betekenis is van “zoon des verderfs”. Zoon des verderfs is een officiële titel. Het zegt iets kenmerkends van die figuur. Hij is de mens der wetteloosheid. Hij is die mens die zo hoog is (6, 60, 666), dat hij boven elke wet staat. De wet hoort tot het verleden. Dat is nog waar ook, want wet is volgens de Bijbel in de smalle betekenis van het woord voor kinderen. De volgende fase in hun leer is, dat heel de Bijbel wet is en daarom bestemd voor kinderen, zwakken, dommen, vissers en boeren. Die eenvoudige mensen zijn de christenen. Men moet van die christenen in deze wereld af, omdat wij niet met hun ontwikkeling meegaan. Er moet dus een zuivering plaatsvinden. Dat zal gebeuren, want wij zullen verdwijnen. Zij worden dus op hun wenken bediend.

“Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geëerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is.” 2 Thess.2: 4

“Tegenstellen” betekent “zich stellen in de plaats van”. Hier staat weer het Griekse anti. De mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, zal zich stellen in de plaats van en zal zich verheffen boven al wat God genaamd wordt. Dit zijn niet twee dingen, maar het is een en hetzelfde. Als men zichzelf in de plaats van God stelt, stelt men zichzelf dus helemaal bovenaan de hiërarchie. Dit is een term uit de filosofie van de Maitreya-beweging. Zij spreken van de hiërarchie van wijzen en van meesters die zich bezighouden met de gang van zaken in de wereld. Maitreya staat aan de top van de hiërarchie. Het bestaan van een godheid wordt ontkend en als het erkend wordt, wordt de godheid als een abstractie gezien. Een persoonlijke God bestaat niet. Een ver geëvolueerde mens is het hoogste wat er in heel de schepping is, namelijk Maitreya. We herkennen daarin meteen de antichrist.

De antichrist stelt zich in de plaats van of verheft zich boven al wat God genaamd, of als God geëerd wordt. Wie wordt God genaamd? Dat is de Heere Jezus Christus, in Wie al de volheid der Godheid lichamelijk woont! Kol.2:9 Hij is de geopenbaarde Godheid.1 Tim.3:16 De antichrist stelt zich dus in de plaats van en verheft zich boven Christus. Christus is Degene Die officieel God genaamd wordt en als God geëerd wordt. Wij kennen uit de Bijbel maar één figuur die zich boven God en Christus stelt. Dat is de duivel zelf. De antichrist is dus de geopenbaarde duivel die in een menselijke gedaante verschijnt. Precies zoals Christus de geopenbaarde Godheid is, verschenen in een menselijke gedaante.

“… alzo dat hij in de tempel Gods zal zitten, zichzelven vertonende dat hij God is. ” 2 Thess.2:4b De antichrist zal zich vertonen, want hij zal geopenbaard worden. Degene die in de afgelopen tweeduizend jaar niet gezien werd, zal in een menselijke gedaante (als antropos) verschijnen. Hij zal zich vertonen als de hoogste mens. Die hoogste mens is in hun gedachten automatisch god, omdat er niets hogers bestaat.

Er staat, dat hij in de tempel Gods zal zitten. Dit is moeilijk uit te leggen. Wat is die tempel Gods? Is dat de tempel in Jeruzalem na de opname van de Gemeente in de zeventigste week van Daniël? Ik geloof dat niet, omdat dit dan de enige Schriftplaats zou zijn waaruit zou moeten blijken dat er dan een tempel in Jeruzalem op de tempelberg staat. De andere tekst die daarvoor aangehaald wordt, komt uit Openbaring 11 vers 1. Uit de volgende verzen van Openbaring 11 blijkt, dat de tempel daar een beeld van de Gemeente is en de voorhof een beeld van Israël, namelijk Jeruzalem. Het staat daar gewoon bij. De tempel wordt daar genoemd in dezelfde betekenis als in 1 Korinthe 3 vers 16,17 en 6 vers 19, Efeze 2 vers 21.

De tempel Gods is het huis waarin God woont. Dat kan Israël zijn, maar ook een stuk metselwerk op de tempelberg in Jeruzalem. De Gemeente wordt ook als tempel Gods beschreven. De tempel Gods is in het algemeen de hele schepping. God woont in deze schepping en Hij kleedt Zich in deze schepping ofwel in deze zienlijke wereld. Ik heb geen enkele reden om aan te nemen, dat de tempel Gods hier plotseling een tempel in Jeruzalem zou zijn. Het zou de enige Schriftplaats zijn, die het zou leren. In Daniël wordt niet over een tempel gesproken, maar over een heilige plaats of een heiligdom. Wanneer de Heere Jezus in Mattheüs 24 uit Daniël citeert, spreekt Hij over de heilige plaats. Matt24: 15 Ik beweer, dat er op deze wijze duidelijker gezegd wordt dat er geen tempel is, dan dat er wel een tempel is.

Het blijkt dus, dat tempel Gods hier voor de hele schepping staat en niet alleen voor Jeruzalem. De antichrist zal zich niet alleen in Jeruzalem als god demonstreren, maar uiteindelijk in heel de schepping. Hij zal eerst in Jeruzalem worden geopenbaard, maar later in Babel en in alle steden van de wereld. Volgens Benjamin Creme begint Maitreya na zijn verklaringsdag een wereldreis die een jaar of drie zal duren. Hij zal dan in alle grote steden van de wereld verschijnen en in alle steden van de wereld zullen beelden worden opgericht. Dat heb ik jaren geleden al gezegd op grond van de profetieën. Dat klopt dus. Volgens de filosofie van Maitreya is er geen God. Iedereen is dus overgeleverd aan de mens waarvan hij de hoogste is. Dit beantwoordt volledig aan wat hier in 2 Thessalonicensen 2 vers 4 staat.

“Gedenkt gij niet, dat ik, nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb?” 2 Thess.2: 5

U ziet, dat Paulus zich in zijn tijd ook uitgebreid bezighield met het profetisch woord en met de antichrist. Dat zeg ik tot degenen die zeggen, dat je je daar niet mee bezig mag houden, omdat je hem dan teveel eer geeft. Ik houd mij daar wel mee bezig, want de Bijbel houdt er zich mee bezig.

“En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijner eigen tijd. “ 2 Thess.2: 6

Dat wederhouden slaat natuurlijk terug op vers 3, waar staat: “dat geopenbaard zij de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs.” Hij is al actief aanwezig, maar zijn openbaring heeft nog niet plaatsgevonden. “Maitreya wacht op erkenning” stond er boven het artikel in “Amen”. Waar hij op wacht, weet hij niet, stond er in de boeken en artikelen uit zijn eigen kring. Weet u waarop Maitreya wacht en waarom hij niets doet om zijn verklaring te bevorderen? Hij wacht op iets waar hij geen invloed op heeft. Hij wacht op precies hetzelfde als u en ik. Hij wacht op het eerste punt op Gods agenda. Hij wacht op de opname van de Gemeente.

Hun eigen antwoord op de vraag: “Waarom ging de verklaringsdag in 1982 niet door?” is: “Het was een samenloop van omstandigheden en er was te weinig belangstelling van de journalisten.” Maar mijn vraag is: “Waarom dacht hij dat in 1982 zijn verklaringsdag zou zijn en dat het toen zou lukken?” Het antwoord op deze vraag is: “Hij kent de Bijbel niet werkelijk”. Hij verkracht vanaf het begin de Bijbel door te zeggen dat Godwel gesproken heeft, maar het anders heeft bedoeld. Hij weet echter wel, dat hij uit de hemel geworpen zal worden. Hij kent ons ook en hij weet dat wij daar naar toe zullen gaan. Hij weet ook, dat zijn tijd daarna kort is, want hij kan ook nog rekenen. Op.12:12 Maitreya dacht dat in 1982 zijn verklaringsdag zou zijn, omdat een aanzienlijk deel van de zo gehate fundamentalistische christenen dacht, dat uiterlijk in het voorjaar van 1982 de Gemeente zou worden opgenomen. Het eerstvolgende Pinksteren zou dan in 1982 zijn geweest. Hal Lindsey en vele anderen gingen in hun berekening uit van de oprichting van de joodse staat (1948) plus één generatie van veertig jaar. Dat één generatie veertig jaar zou zijn, berust opeen misverstand uit Mattheüs 24:34. 1948 plus 40 is 1988, min 7 (zijnde de zeventigste jaarweek van Daniël) is 1981, of uiterlijk begin 1982.

Maitreya heeft natuurlijk gedacht dat die lui wel gelijk zouden hebben. Ik verzeker u, dat in die kringen de boeken van Hal Lindsey gelezen en uitgebreid aangehaald worden. Er worden vooral die punten genoemd, waarvan ook ik vind dat ze onbijbels zijn. Ik zou niet weten, wat voor andere verklaring er anders voor is. Ik denk, dat zelfs Benjamin Creme dat niet weet. Die Maitreya zal hem dat uiteraard niet wijsmaken. Het grote geheim is: waarom 1982? Ik denk om de reden die ik zojuist uiteen heb gezet.

hij wacht op zijn tijd

Maitreya wacht dus gewoon op zijn eigen tijd. Dat staat immers in 2 Thessalonicensen. 4 vers 6! Hij kent alleen zijn eigen tijd zelf niet. In Openbaring 12 wordt plastisch beschreven, dat de draak (de duivel) en zijn engelen uit de hemel worden geworpen. In Openbaring 12 vers 13 staat: “En toen de draak zag, dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd,die het manneken gebaard had.”

Hierbij denk ik altijd aan een stripverhaal. Ziet u het voor u? De draak die met een plof uit de hemel op de aarde valt. Natuurlijk ziet hij dan sterretjes. Dan schudt hij met z’n kop en ziet hij, dat hij op aarde geworpen is. Het staat er laconiek beschreven. Waarom ook niet? Het is weliswaar niet leuk voor degenen die op de aarde wonen, maar voor ons wel. De draak zal achteraf zeggen: “Het ging helemaal mis, maar laten wij er het beste van maken. ” Hij is dan in ieder geval de hoogste mens.

Als de duivel uit de hemel geworpen wordt en daarna nog steeds als de onzichtbare duivel de mensheid verleidt, wat is dan het verschil met de situatie die wij nu kennen? Dan is het toch nog precies hetzelfde. Dus als hij uit de hemel zal worden geworpen, betekent het, dat hij noodzakelijker wijze in een menselijke gedaante zal moeten verschijnen. Dat is dan de antichrist en daar hebben wij het nu over.

De geopenbaarde duivel is een variant op de naam van Antiochus Epifanes. Epifanes komt van het Griekse woord epiphaneia, dat verschijning betekent Antiochus is op een of andere wijze een soort voorafschaduwing van de uiteindelijke vervulling van de profetie uit Daniël 8. De antichrist is de lichamelijke verschijning (openbaring) van de god dezer eeuw. 2 Kor.4: 4 Maitreya weet zijn eigen tijd niet. Sinds 1977 wacht hij af. Steeds zegt men, dat hij spoedig zal komen. Elke maand wordt in hun blad geschreven, dat de tijd nu genaderd is. Toch kent Maitreya zijn tijd niet. Wij weten echter wel wanneer het zal zijn. Hij wacht op het moment dat wij weg zijn.

“Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht, alleenlijk, Die hem nu wederhoudt, Die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden.” 2Thess.2:7

Hier zien we weer, dat verborgenheid het tegenovergestelde van openbaring is. Verborgenheid veronderstelt bedekking. Letterlijk staat er: “de verborgenheid der wetteloosheid”. Die verborgenheid der wetteloosheid wordt reeds gewrocht (gewerkt). Die verborgenheid der wetteloosheid is dezelfde als de mens der wetteloosheid uit vers 3. Hij werkt allang in het geheim. Je herkent hem niet meteen. Je herkent hem alleen als je ingewijd bent. Paulus zei: “Zijn gedachten zijn ons niet onbekend.” 2Kor.2:11

De Maitreya-beweging zegt, dat Maitreya de afgelopen tweeduizend jaar de wereld overschaduwd heeft. De Bijbel zegt daarvan: “de verborgenheid der wetteloosheid wordt alrede gewrocht.” Hij is er allang en hij is allang actief. Het wachten is alleen op zijn definitieve lichamelijke verschijning. Die verschijningen zijn al een paar jaar geleden begonnen. “Alleenlijk, Die hem nu wederhoudt (Die zal dat doen), totdat hij uit het midden zal gedaan worden.” 2Thess.2:7 Over dit vers wordt altijd veel gespeculeerd. Tot mijn schande moet ik zeggen, dat ik er pas kort geleden achter ben gekomen waar dat gespeculeer vandaan komt. Het vers is niet moeilijk, hoewel alles er niet even duidelijk staat. Het vers zelf laat geen mogelijkheden open, omdat de betekenis vanzelfsprekend is. Daarom gaat de apostel er ook niet verder op in.

“Totdat hij uit het midden zal weggedaan worden” slaat heel gewoon op de Gemeente. De Gemeente is de wederhouder in verband met de openbaring van de antichrist. De Gemeente zal hier weggenomen worden. Een andere lering over dit vers is: Hij, die uit het midden zal weggedaan worden, slaat op de duivel die uit het midden van de hemel gegooid zal worden. Dan zou de openbaring van de antichrist op de nederwerping van de satan uit de hemel wachten. Dat is wel waar, maar dat staat hier niet.

Deze redenering is alleen uitgevonden, omdat men een vooroordeel heeft. Dat vooroordeel is, dat er in 2 Thessalonicensen niet gesproken kan en mag worden over de Gemeente. Het vooroordeel is, dat Paulus pas over de Gemeente en de opname gehoord heeft, toen hij in Rome gevangen zat. Dus al wat hij voor die tijd gesproken en geschreven heeft, kan nooit over de opname van de Gemeente gaan. Paulus zou dat toen nog niet geweten hebben. In werkelijkheid gaat 2Thessalonicensen 2 vers 7 over onze toevergadering tot Hem. Dat staat immers in vers 1! Als dit vers niet over onze toevergadering tot Hem gaat, dus over de opname van de Gemeente, dan wordt onze toevergadering tot Hem in heel de brief niet genoemd. We hebben weinig keus. Vers 7 gaat dus over onze toevergadering tot Hem.

Maitreya wacht dus op de opname van de Gemeente. Eerder krijgt hij geen kansen, maar wordt hij tegengehouden. Hij hoopt dat die dag nooit komt, alleen weet hij, dat die dag wel komt. Hij moet wachten tot het moment, dat wij naar boven gaan en hij naar beneden geworpen wordt uit de hemel. Zoals engelen inclusief satan fundamenteel altijd al in staat waren zich te materialiseren (te verschijnen) ofwel een aards lichaam aan te nemen, zullen satan en de zijnen dat in de toekomst moeten doen als zij uit de hemel worden geworpen. Dan verlaat hij voorgoed de onzienlijke wereld en verschijnt hij in deze zichtbare wereld. Hij zal in de wereld als mens verschijnen, zonder vader en zonder moeder, zonder geslachtsrekening. Dit zijn woorden over Melchizédek, de Hogepriester van het nieuwe verbond, namelijk Christus. Hebr.7:3 We vinden dus weer een overeenkomst tussen Christus en de antichrist.

“En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen zal door den Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst. “ 2Thess.2: 8

De ongerechtige is letterlijk de wetteloze. Hij is degene die de Wet, het Woord, de Schrift verwerpt. Na de opname van de Gemeente zal de bedekking wegvallen. De wetteloze zal geopenbaard worden en men zal hem zien. De Heere zal hem verdoen door de Geest (adem) van Zijn mond, namelijk door Zijn Woord. Op.19: 20 De Heere verdoet de wetteloze door Zijn Geest, omdat de wetteloze ook geest is. Hier staan dus weer de Geest uit God en de geest uit de duivel tegenover elkaar. De Heilige Geest tegenover de onheilige geest; de Geest van Christus tegenover de antichrist.

De geest uit de duivel zal door Geest (adem, Woord) van de mond Gods teniet gedaan worden door de verschijning Zijner toekomst. De verschijning Zijner toekomst betekent de wederkomst van Christus. Dan zal Hij Zelf zichtbaar worden. Hij zal in een menselijke gedaante in de wereld verschijnen. De menselijke gedaante: Jezus van Nazareth zal herkenbaar zijn aan de littekenen in Zijn handen. Zach.13: 6

“Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen. “ 2 Thess.2: 9

Hier staat de toekomst van Christus uit vers 8 tegenover de toekomst van de antichrist. De toekomst is in het Grieks parousia en betekent lichamelijke aanwezigheid. De toekomst van God staat tegenover de toekomst van satan. De werking van God staat tegenover de werking van satan. In vers 9 staat: “wiens toekomst is naar de werking van satan.” “Naar” betekent “in overeenstemming met”. De toekomst van de antichrist is de werking van satan. Het is gewoon satan zelf die zich kenbaar maakt. Het woord werking is in het Grieks energeia. Het wordt in de Schrift uitsluitend gebruikt voor de werking van bovennatuurlijke kracht. Gewoonlijk de werking van de kracht Gods:

“En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte Zijner macht, Die hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt.” Ef. 1: 19, 20 Het gaat om een geestelijke werking, om een geestelijke onzienlijke kracht. “Waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is, naar de werking Zijner kracht. ” Ef.3:7

Alleen hier in 2 Thessalonicensen 2 vers 9 gaat het om een werking van satan en in vers 11 om een kracht(werking) van satan. Het gaat echt om onzienlijke geestelijke kracht die in deze zienlijke stoffelijke wereld gemanifesteerd wordt. Door de werking van satan, door de energie van satan, verschijnt deze gedaante die wij kennen als de antichrist.

Krachten, tekenen en wonderen
Zijn toekomst is naar de werking van satan in alle kracht, namelijk tekenen, namelijk wonderen der leugen. Hier staat drie keer hetzelfde: krachten zijn tekenen en dat zijn wonderen. Dit staat er zo om er grote nadruk op te leggen. Zo van: Denk erom, als de duivel in menselijke gedaante verschijnt, zal hij komen in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen. Satan zal namelijk wonderen doen. Het meest voor de hand liggende wonder is het wegnemen van al die fundamentalistische, dogmatische, starre, ouderwetse, conservatieve christenen. Dat zijn wij. Hij doet dat niet, maar hij zal ongetwijfeld zeggen, dat hij dat gedaan heeft. Zijn verschijning hier en daar is ook een wonder. Hij verschijnt tegenwoordig twee of drie keer per maand ergens in de wereld. En dan te bedenken, dat er een leger journalisten, politiemensen en geheime agenten op hem jaagt! Toch is hij niet te vangen. Waarom niet? Omdat hij niet ter land, ter zee of in de lucht reist. Hij lost hier op en hij verschijnt daar. Hij is nog steeds een hemels wezen (een engel), want hij is nog steeds niet uit de hemel geworpen. Hij verschijnt weer ergens, als hij dat nodig oordeelt ter voorbereiding van zijn toekomstige val. Dit gebeurt niet omdat ik dat zeg, maar omdat het in de eerste plaats volkomen Bijbels verantwoord is om het zo te zeggen. Maitreya verschijnt en verdwijnt steeds.

Wanneer wij (fundamentalistische christenen) zoiets zouden meemaken, zouden we zeggen dat het een engel is. Enige jaren geleden vertelde iemand in een televisieprogramma van de N.C.R.V., dat hij onderweg een lifter had opgepikt. Die lifter was in het wit gekleed. Het was een heel aardige man met vriendelijke ogen. Tijdens het gesprek bleek de lifter ook in de wederkomst van Christus te geloven. Hij zei namelijk, dat de Christus spoedig zou wederkomen. Hij zei ook, dat de Christus eigenlijk al in de wereld was. Toen brak het gesprek af, want de lifter was plotseling uit de auto verdwenen. Dit verhaal is over de hele wereld gegaan en dergelijke dingen zijn ook over de hele wereld gebeurd. Na het programma werd er een predikant bij geroepen om te verklaren of het wel of niet een engel was geweest. Die predikant schijnt gezegd te hebben, dat er in de dagen voor de wederkomst van Christus wat meer engelen dan normaal zouden verschijnen. Maar waar staat dat in de Bijbel?

Volgens Benjamin Creme was deze lifter Maitreya. In werkelijkheid was hij niet slechts een engel van satan; hij was het zelf. Zulke dingen spelen zich dus in onze dagen af. Onder deze wonderen vallen ook de wenende Mariabeelden, verschijningen van lichtgevende kruisen, geneeskrachtige bronnen en genezingen. Satan heeft al heel lang iets met beelden. Het is dus niet voor niets dat de eerste officiële openbare verschijning van de Maitreya in een genezingsbijeenkomst was. Ik geef u de verzekering dat er velen genezen zijn.

Wonderen der leugen

“Wonderen der leugen” wil zeggen, dat het wel wonderen zijn, maar zij komen van dé leugenaar, de duivel. U en ik weten, dat toen Aäron zijn staf voor Farao op de grond wierp, die staf in een slang veranderde. Jannes en Jambres deden dat gewoon na. Zij waren geen goochelaars, maar guichelaars en tovenaars. Ex.7: 10-12 Zulke dingen kunnen dus wel degelijk gebeuren. Gelukkig zien wij het niet alle dagen. In Openbaring 13 staat, dat de antichrist in Jeruzalem een beeld zal laten oprichten, staande in de heilige plaats. Dat beeld zal geest gegeven worden. Op.13: 15 Adam was ook een beeld, geformeerd uit de aarde, waar geest (adem) in geblazen werd. Alzo werd de mens tot een levende ziel. Gen.2: 7 In Openbaring 13 doet de duivel dat kunstje ook. Wanneer dat beeld geest (leven) ontvangen heeft, begint hij te spreken. Wij technische westerlingen zeggen, dat dit een computer is die in Brussel staat. Die computer wordt “het beest” genoemd. Dat is een verzinsel van evangelische christenen uit de jaren 60. Het is een zelfbedachte leugen om het profetisch Woord te promoten. Dat beeld hoort echter niet in de Efteling thuis! Het is een beeld dat echt kan spreken. Oosterlingen zullen daar geen moeite mee hebben, want zij kennen het verschijnsel van beelden die van alles doen, waaronder spreken. Ik heb het gelukkig nooit meegemaakt en dat verwacht ik ook niet. De Maitreya heeft beloofd, dat er op zijn verklaringsdag over de hele wereld wonderen van genezing zouden plaatsvinden. Het is dus niet verwonderlijk, dat mensen die de Heer bidden om genezing en bij gebrek aan kennis van de Schrift en bij gebrek aan kennis van de echte Christus,geconfronteerd worden met de duivel zelf, namelijk met de valse christus. Zo werkt dat.

Onder ons

Aan de andere kant, als de duivel ergens actief zou zijn, dan is het onder ons! Hij heeft bij ons nog een strijd te vechten. Hij probeert ons onbruikbaar te maken voor de Christus. Hij zoekt wie hij kan verslinden. Wij zijn namelijk zijn vijanden ofwel zijn tegenstanders. Sterker gezegd, als satan en zijn engelen uit de hemel geworpen worden, zullen wij hun plaats innemen. Wij zullen aan de engelen gelijk zijn Luk.10: 36 en wij zullen de wereld oordelen 1 Kor.6: 2,3 Wij zijn dus zijn grote rivaal. Wij zouden standhouden in die strijd. Ef. 6:11-13

De aanwezigheid van de antichrist zou zijn naar werking van satan in alle kracht, en tekenen en wonderen der leugen. U bent dus gewaarschuwd voor die mensen die de mond vol hebben over wonderen en tekenen. Dit is niet de tijd van tekenen en wonderen. Als er wel tekenen en wonderen zijn, komen ze van de duivel. Dat is de normale dan wel Bijbelse gang van zaken. Er zijn mensen die er anders over denken, omdat zij zelf engelen hebben gezien. Ik ben blij, dat het mij niet overkomen is.

“En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden. ” 2Thess.2:10

We hebben hier op nieuw te maken met de verleider, de leugenaar, n.l. de duivel zelf. “Onrechtvaardigheid” staat hier voor de overtreding van de wet. Waarom gaan mensen verloren? Men zegt meestal, omdat zij niet in de Here Jezus geloven. Dat antwoord klopt. Ook zegt men, omdat zij niet van de Heere Jezus gehoord hebben. Dat antwoord klopt niet. Het antwoord is: “Omdat zij de liefde der Waarheid niet hebben aangenomen om zalig te worden.” Het grote geheim van de mens die zalig wordt is, dat hij de Waarheid oprecht zoekt en liefheeft. Het gaat niet om de Waarheid doen. Het grote geheim is, dat zij de Waarheid liefhebben en willen kennen en op voorhand die Waarheid accepteren. Waar men accepteert (aanvaardt, gelooft) dat er Waarheid is en waar men die Waarheid zoekt, zal men die vinden. Dat er zoveel mensen zijn die het Evangelie nooit gehoord hebben, komt ongetwijfeld door het feit dat zij niet naar de Waarheid zoeken en er geen enkel belang bij hebben. Mensen die de Waarheid zoeken, zullen de Waarheid tegenkomen. Al leef je ook temidden van een afgodisch volk: voor wie de Waarheid zoekt, zal de Waarheid zich bekend maken.’ De Bijbel leert: “Zoekt, en gij zult vinden.” Matt.7: 7 Dat is een garantie. Er staat niet, dat je de Waarheid misschien zult vinden. Je zult ook niet je autosleutels vinden, maar Christus Die de Waarheid is.

Liefde voor de Waarheid

Hoe komt het dat in de toekomst al die mensen verleid worden, als de duivel in een gedaante in deze wereld zal verschijnen? Daar is maar één reden voor. Zij hebben de liefde der Waarheid niet aangenomen. Ik ken mensen, die jarenlang onder mijn gehoor geweest zijn en die nu achter Maitreya aanlopen. Waarom? Niet omdat ze zeiden, dat de Bijbel geen Waarheid is, maar zij zeiden: “Er is zoveel waarheid. Het kan toch niet waar zijn, dat de Bijbel de enige waarheid is.” Men vindt de Waarheid van de Bijbel prachtig en mooi, maar er moet toch ook een andere waarheid zijn? Want hoe zit het anders met het boeddhisme, hindoeïsme en met de islam? Gaan al die mensen dan verloren, omdat zij nooit van de Heer gehoord hebben? Als zij niet in de Heere Jezus geloven of Hem verwerpen, gaan zij verloren. Is hun god dan niet dezelfde als onze God? Inderdaad, het is allemaal dezelfde god. Maar mijn God is een andere. De mijne is de echte, dat weet ik zeker. Ik weet ook zeker, dat de god van al die andere wereldgodsdiensten ook dezelfde god is. Dat is de duivel. Die christenen die zeggen dat die goden dezelfden zijn als hun god, hebben waarschijnlijk nog gelijk ook. De god van heel wat zogeheten christenen is gewoon de duivel, namelijk de god dezer eeuw. De Bijbel zegt eenvoudig van deze dingen, dat wie de liefde der Waarheid zoekt, aanneemt en daaruit wil leven, de Waarheid zal leren kennen. De Schrift zegt: “Die Mij (de Wijsheid) vroeg zoeken, zullen Mij (de Wijsheid) vinden.” Spr.8:17

Een enkele keer vraagt men mij: ÒHoe weet jij al die dingen en al die anderen niet?” Daar is maar één reden voor en dat is liefde voor de Waarheid. Dat is liefde voor het Woord Gods en ook alleen voor het Woord Gods. Daarom lees ik die boeken over andere godsdiensten niet. Daar wil ik niets mee te maken hebben. Het gaat om de Schriften.

2 Thessalonicensen 2 vers 10 zegt, dat die verleiding, die tekenen en wonderen der leugen onder de mensen effectief zullen zijn, omdat zij de liefde der Waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Regelt de duivel dat dan allemaal in de toekomst? Nee, want er staat:

“En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven.” 2 Thess.2: 11
Iemand zei, dat ik niet over de antichrist mocht spreken, omdat God daar niet mee werd geëerd. Ik moet u zeggen, dat God Degene is Die de antichrist zal zenden. Hij werpt hem eerst uit de hemel en laat hem dan op aarde veertig jaar zijn gang gaan. Om de eenvoudige reden, dat de volkeren der aarde indertijd voor de duivel gekozen hebben. De mensheid heeft het Licht verworpen. Zij hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Joh.3: 19 Wat in de toekomst gebeurt, is het logische vervolg op de heilsgeschiedenis in verband met de volkeren, zoals die sinds de eerste komst van Christus min of meer werd afgesloten. Die geschiedenis van de volkeren werd namelijk onderbroken. Toen de negenenzestig weken van Daniël om waren, werd de klok in verband met de volkeren stilgezet. Na de opname van de Gemeente loopt diezelfde klokweer verder. Wat in het verleden zou hebben moeten gebeuren, is niet gebeurd. Al de volkeren der aarde die het Evangelie gehoord hebben (want het Evangelie is gepredikt aan alle volkeren Rom.10: 18), zouden in de toekomst geconfronteerd moeten worden met een oordeel van God. Al de volkeren zouden geconfronteerd moeten worden met de keuze, die zij zelf gemaakt hebben. Dat is nog niet gebeurd terwille van u en mij. God zei, dat Hij alle tijd had. De Heere Jezus zei precies hetzelfde. Hij zou eerst het volk voor Zijn naam uit alle volkeren verzamelen. Hand.15:14

Volgens Johannes 1 vers 10 tot 12 heeft de wereld Hem niet gekend, hebben de Zijnen (Israël) Hem niet aangenomen, maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Degenen die Hem aangenomen hebben (die geloven) zijn u en ik. De Heer houdt Zich nu bezig met het verzamelen van de gelovigen uit de wereld. In die zin houdt Hij Zich al bijna tweeduizend jaar lang bezig met de verzameling, namelijk de opname van de Gemeente, alvorens de duivel openbaar zal worden op aarde.

Je kunt zeggen, dat de roeping van de Gemeente de opname van de Gemeente is. Je kunt ook zeggen, dat het om de hele ca. tweeduizend jaar van onze bedeling gaat. God haalt eerst de gelovigen van tussen de volkeren. Hij verzamelt eerst een volk voor de hemel voor Zijn Naam. Dit volk voor de hemel zal de vacatures van de duivel en zijn personeel opvullen. De duivel en zijn personeel zullen uit de hemel op de aarde geworpen worden. De duivel werd per slot van rekening bijna tweeduizend jaar geleden overwonnen. Waarom is de duivel nog steeds in de hemel? God doet eerst iets anders. Zijn verzamelde Gemeente zal hier verdwijnen ter gelegenheid van wat wij de opname van de Gemeente noemen. Dan pas gaat de geschiedenis verder waar hij gebleven was. Men verwierp het Licht en koos voor de duisternis. Het Licht (Christus en de Gemeente) verdwijnt uit de wereld en de wereld wordt dan echt in duisternis achtergelaten. De wereld zal voor een korte periode overgegeven worden aan de god dezer eeuw. Daarna zal de grote Overwinnaar Zichzelf bekend maken. Dan zal de echte Christus opstaan. De echte Christus heeft geen haast, want Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Matt.28:18

Zowel Israël als de volkeren zullen geconfronteerd worden met de keuze die in het verleden gemaakt is. U zegt misschien, dat het onrechtvaardig is, dat het oordeel pas tweeduizend jaar later over mensen komt die toen niet leefden. Het oordeel komt echter over die mensen die nu leven en die de Heere Jezus kunnen kennen, maar nog steeds verwerpen.Daar is niets onrechtvaardigs aan. U en ik die tot geloof gekomen zijn, komen niet onder dat oordeel. Wij worden zelfs helemaal niet aan deze verleider blootgesteld, wanneer hij openbaar wordt. Wij verdwijnen voor die tijd. Dit is het beste argumentvoor de opname vóór die tijd.

Een kracht der dwaling
God zal een kracht der dwaling zenden. “Kracht” is hetzelfde woord “energeia” als de werking in vers 9. Het gaat om een geestelijke kracht, namelijk een geest. Het gaat om een engel of gewoon om satan. Een dwaling is hetzelfde als een leugen. God zendt die kracht der dwaling, opdat zij de leugen zouden geloven.

“Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. “ 2 Thess.2: 12
Allen zullen veroordeeld worden, omdat zij een welbehagen hebben gehad in de afwijzing van het Woord van God. Ziet u, dat het hier niet over een koning of over een politieke leider gaat? Het gaat over een valse leraar, die wij meteen herkennen als de slang in de hof van Eden. Die leraar stelt zich boven de Schriften en zijn evangelie betreft de zelfverwerkelijking. Zijn leer betreft de ontwikkeling van de mens en van de evolutie. In deze wereld is bijna niemand meer te vinden, die niet op een of andere wij ze aansluiting kan vinden bij wat de Maitreya leert. Zijn leer sluit zelfs aan bij het traditionele christendom en bij het wettische christendom. De wet moet immers de mens opvoeden en verbeteren. De ontwikkeling van de mens in de occulte richting was vroeger ook bekend. Vroeger kostte het allemaal veel meer moeite om die occulte ervaringen te hebben. Langzamerhand is dat allemaal veel eenvoudiger geworden. Tegenwoordig houdt Jan en alleman zich bezig met occultisme en spiritisme. Dat komt omdat de duivel en zijn personeel binnen afzienbare tijd een plek op aarde moeten hebben om te wonen, te leven en te werken. Zij zoeken steeds meer toenadering tot de mensen. Dat is het hele verhaal. Als u ’s avonds de televisie aanzet, kunt u kiezen uit een scala van occulte programma’s. Sommigen verbazen zich erover dat er zoveel bijbelse waarheid in teruggevonden wordt. Dat komt allemaal bij de duivel vandaan. Hij weet er wel iets van. Satan bereidt zijn toekomst hier op aarde voor.

OPENBARING 13
In Openbaring 13 is sprake van twee beesten. Johannes zag één beest uit de zee en één beest uit de aarde opkomen. Het beest uit de zee heeft zeven hoofden en tien hoornen. Op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden. Het eerste beestwas een pardel (luipaard) gelijk. Hij had voeten als een beer en de mond van een leeuw. Op.13: 1,2 Via deze kenmerken komen we rechtstreeks in Daniël terecht. Deze kenmerken verwijzen naar de beesten in Daniël 7 en 8 en verder. Deze kenmerken vinden we dus zo in het Oude Testament terug. In Daniël gaat het in het bijzonder over een koning. Die koning is de politieke leider van de mensheid. Die koning speelt een belangrijke rol in de laatste dagen van de geschiedenis van Jeruzalem en van de joodse staat. Dat is in de dagen van de zeventigste week van Daniël.

De draak gaf het eerste beest zijn kracht, en zijn troon, en grote kracht. Op.13: 2 Het eerste beest is dus duidelijk een koning. Koningen, zoals Nebukadnezar en Napoleon hebben geprobeerd de macht over de wereld te krijgen, maar daar is nooit iets van terechtgekomen. Hoe kan het dan, dat er in de toekomst iemand verschijnt die dat wel lukt? De draak zal hem zijn kracht en zijn troon en zijn grote macht geven. Wie is die draak? Dat is de draak uit Openbaring 12. De draak heet in Openbaring 12 vers 9: de grote draak, de oude slang, de duivel en satan. Die grote draak, die de gehele wereld verleidt, is op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. Als de draak de grote meester, de verleider en antichrist is, dan zijn zijn engelen de meesters. De hele hiërarchie van satan zal dus op aarde geworpen worden. Boeken als “De wederverschijning van de Christus en de meesters van wijsheid” gaan dus in werkelijkheid over satan en zijn engelen.

Het probleem in verband met Openbaring 13 is, dat men het eerste beest dikwijls de antichrist noemt. Hal Lindsey heeft o.a. die opvatting. Bovendien verwacht men, dat het eerste beest, de zogenaamde antichrist, een figuur uit Europa is. Dat is ook een misverstand. Het eerste beest is een figuur uit het oude rijk van Alexander de Grote in het Midden-Oosten. We weten intussen, dat de antichrist geen politieke leider is. De politieke leider die zal komen, is gewoon een mens. Vandaar de vraag: “Is de antichrist een mens die door satan gebruikt wordt.” Mijn antwoord is: “Nee.” De antichrist is satan die de gedaante van een mens verschijnt. Die gedaante bestond voorheen niet en bestaat buiten hem ook niet. Maitreya is niet geboren. De mannen die bij Abraham verschenen, waren net zomin geboren. Gen.18: 1-3 Die mannen waren engelen, zij hadden voor de gelegenheid een tijdelijk lichaam. Ik neem aan, dat het lichaam van de satan in de toekomst wel iets definitiever zal zijn. Maitreya is geen bezeten mens; hij ziet er alleen uit als een mens.

Het eerste beest, dat wel een mens is, wordt helaas dikwijls antichrist genoemd. Het eerste beest wordt in de Bijbel geen antichrist genoemd, maar een koning. Die koning is de kleine hoorn uit Daniël 7 vers 8 en Daniël 8 vers 8. Het is de vorst die komen zal uit Daniël 9 vers 26. Die vorst ontvangt zijn wereldmacht van de duivel. De eerste koning van Babel kreeg zijn macht van God Zelf. In Daniël 2 vers 37 staat: “Gij, o koning! zijt een koning der koningen; want de God des hemels heeft u een koninkrijk, macht, en sterkte, en eer gegeven.” Nebukadnezar was de eerste koning van Babel. Het eerste beest is de laatste koning van Babel. Saddam Hoessein heeft Babel mooi op tijd herbouwd.Babel zal in de toekomst de hoofdstad en zetel van het wereldrijk zijn.

“En ik zag een ander (allos) beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen, des Lams hoornen gelijk, en het sprak als de draak. “ Op.13: 11

“Allos” betekent een ander, maar van dezelfde soort. Het andere beest (het tweede beest) leek op het Lam. Dat wil zeggen, dat hij op het Lam uit Openbaring 5 en 6 leek. Dat Lam is Christus. Het tweede beest leek op het Lam, maar het sprak als de draak. Het Lam is Christus en Christus is het Woord Gods. Christus wordt geacht de Woorden Zijns Vaders te spreken. Joh.14: 10 De antichrist spreekt ook de woorden zijn vaders, maar dat is de duivel zelf. Dit tweede beest is een spreker. Hij is de godsdienstige, religieuze leider. Hij is de wereldleraar van die dagen. Als het tweede beest als de draak spreekt, spreekt hij dus ook als de oude slang uit Openbaring 12, die op aarde geworpen werd. Wat sprak de oude slang? Hij sprak: “God heeft het wel gezegd, maar Hij heeft het niet zo bedoeld. Als je naar mij luistert en doet wat ik zeg, zul je worden als God. Dan zul je jezelf kunnen verwerkelijken.” Dat is het evangelie van satan. Philip Mauro zet in zijn boek “The World and it’s God” treffend uiteen, hoe de leer van de slang de eeuwen door tot in onze dagen nog steeds gepraktiseerd en gepredikt wordt. Dat gebeurt voornamelijk in de christelijke kerken. Wij zouden worden als God en dus eten van de boom van kennis des goeds en des kwaads. Dat is het leven onder de wet. De wet is een bediening des doods, 2Kor.3:7 maar de mens wil zich dat niet realiseren. Niettemin, als je van de boom van kennis des goeds en des kwaads eet, zul je de dood sterven. Gen.2: 17 De satan zei: “Als je ervan eet, zul je worden als God, kennende het goed en het kwaad. ” Gen.3: 5 Veel mensen zijn daarom bezig te worden als God, terwijl ze in werkelijkheid onder de macht van de dood en het verderf leven. Als je wilt worden als God en je streeft daar zelf naar, dan word je de prooi van het verderf. Dit is het gevolg van de prediking van de slang.

“En het oefent al de macht van het eerste beest, in tegenwoordigheid van hetzelve, en het maakt, dat de aarde, en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wonde genezen was.” Op.13: 12

Welke macht oefent het tweede beest? Het tweede beest oefent de macht van het eerste beest, maar dat is de macht van de draak. Het eerste beest is de politieke leider met zijn macht van de draak. Het tweede beest is de religieuze leider met zijn macht van de draak en het spreekt als de draak. “In tegenwoordigheid” betekent “tegenover, samen met” (= ten aanschouwe van, voor). Het betekent, dat die twee samen werken, want die twee zijn één. Het tweede beest oefent al de macht van het eerste beest samen en gelijktijdig met het eerste beest. Het tweede beest maakt, dat de aarde en die daarin wonen het eerste beest aanbidden. Uit de context moet blijken of aarde eventueel met land vertaald moet worden. Wij weten, dat de macht van het eerste beest een wereldmacht zal zijn. Daarom gaat het niet alleen om het land Israël, maar ook om heel de aarde (heel de wereld). Deze dingen zouden in de eerste plaats in Jeruzalem en in de joodse staat gebeuren, maar vervolgens over de hele wereld.

“De dodelijke wonde” is dezelfde dodelijke wonde als in Openbaring 13 vers 3. Het genezen van die wond heeft te maken met het herstel van één van de oude wereldrijken. Babel zal de hoofdstad van dat wereldrijk zijn. Het eerste beest heeft zijn macht van de draak. Op.13: 2 Hier staat, dat het tweede beest maakt, dat de aarde en die daarin wonen het eerste beest aanbidden. Vers 12 zegt dus, dat het eerste beest zijn macht van het tweede beest ontvangt. Er zijn nu twee mogelijkheden. We kunnen één van de uitspraken doorstrepen of we moeten concluderen, dat het tweede beest de draak zelf is. Het tweede beest spreekt als de draak, hij heeft de macht van de draak en hij zorgt dat heel de aarde en allen die daarin worden zich onderwerpen aan degene die zijn macht van de draak heeft. Wie is hij dan? Het tweede beest is de draak die op aarde is nedergeworpen. Hij is de openbaring van satan, namelijk de antichrist. Wie van de twee is dus het machtigst? Het eerste beest heeft in werkelijkheid niets te vertellen. Het eerste beest is gewoon de ambtenaar. God nam in het verleden het koninkrijk van Juda en Jeruzalem weg wegens het ongeloof van het volk. God gaf het koninkrijk van Jeruzalem toen aan Babel. Want in het Babel van Nimrod vinden alle volkeren hun oorsprong. Als God de uitzondering (Jeruzalem) wegdoet, gaat de macht automatisch naar Babel. Daarom gaf God Nebukadnezar het koninkrijk, macht, en sterkte en eer. God deed dat niet, omdat Nebukadnezar zo’n geweldig persoon was. Nebukadnezar was op dat moment de belangrijkste figuur in Babel. Nebukadnezar was de man op de juiste plek. Daarom kreeg hij het koninkrijk. Als in de toekomst satan op aarde geworpen wordt en als mens op aarde zal verschijnen en zijn koninkrijk zal vestigen, geeft hij dat koninkrijk aan een of andere figuur. Die figuur zal ooit koning van Babel zijn. Die figuur heeft niets te vertellen, want hij krijgt die macht gewoon. Degene die echt belangrijk is, is degene die hem die macht geeft. Dat is aan de ene kant de draak, namelijk satan zelf. Aan de andere kant is het deze religieuze leider, deze wereldleraar, namelijk het tweede beest uit Openbaring 13. De draak en het tweede beest zijn dus identiek.

“En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit den hemel doet afkomen op de aarde, voor de mensen. “ Op.13: 13

In 2 Thessalonicensen 2 hebben we al gezien dat de antichrist wonderen zal doen. In het Nieuwe Testament wordt uitgebreid gezegd, dat de Heere Jezus en de discipelen tekenen deden. Dat was het bewijs van Zijn Goddelijke zending. De betekenis van Zijn tekenen werd echter niet geaccepteerd.Die tekenen hadden geen uitwerking. In de toekomst zal de antichrist ook tekenen en wonderen doen. Die tekenen worden dan wel door de mensen geloofd. Waarom? Omdat dat het evangelie naar de mens is. Dat evangelie zegt, dat de mens als god is. Dat evangelie sluit aan bij de leugen dat het schepsel boven de Schepper gediend zou worden. Rom. 1:25 Als wij niet uitkijken, doen wij christenen daaraan mee. Het scheelt weinig of wij hebben onze huisdieren vergoddelijkt, terwijl het maar gewone beesten zijn. Als je een beetje christen bent, wordt tegenwoordig van je verwacht, dat je lid van de dierenbescherming en van de milieubeweging bent. Wij moeten immers de schepping bouwen en bewaren? We zouden toch de schepping dienen? Dat is allemaal onzin. Wij dienen niet het schepsel (de schepping), maar de Schepper. De Schepper zorgt vervolgens voor Zijn schepping. De Bijbel leert dat, maar men heeft de Waarheid verwisseld voor de leugen. Straks komt er iemand, die zegt dat er toch wel wat goeds in de mens woont. Hij zal zeggen, dat het vanzelf beter wordt als de mens maar goed zijn best doet onder leiding van de meesters. Die boodschap gelooft iedereen zondermeer. De boodschap gelooft men zonder argumenten. Bovendien zijn die leringen van de antroposofie en de New Age zo ingewikkeld, dat je een mensenleven nodig hebt om er iets van te begrijpen. Wij hebben het wat dat betreft eenvoudig met onze Bijbel. Het komt erop neer, dat de mens geen leringen nodig heeft, omdat alleen datgene wat in de mens zit tot ontwikkeling moet komen. De mensen zeggen ijskoud, dat zij geloven, maar dan in zichzelf. Tsjakkaa! Ik moet u zeggen, als ik ergens in geloof dan in ieder geval niet in mijzelf. Voor zover dat wel zo was, heb ik het gelukkig heel vroeg afgeleerd. Wij zouden niet op onszelf vertrouwen, want dat kunnen we niet.

Het tweede beest doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit den hemel doet afkomen op de aarde, voor de mensen. Vuur is een beeld van geestelijke kracht. Geest is vuur. Vgl. Mat. 3:11 en Luk.3:16 In Openbaring 13 worden beelden gebruikt. We kunnen dit niet letterlijk nemen, want u gelooft toch ook niet dat er straks twee letterlijke beesten verschijnen? Het woord vuur zouden we dus ook niet letterlijk nemen.

“En tot de engelen zegt Hij wel: Die Zijn engelen maakt geesten, en Zijn dienaars een vlam des vuurs.” Heb.1: 7 Een vlam des vuurs is een vlammend vuur. Als het tweede beest vuur van de hemel doet afkomen ten behoeve van de mensen, dan betekent dat, dat hij engelen uit de hemel meeneemt ten behoeve van de mensen. Kortom, als de Maitreya ofwel de antichrist komt, neemt hij de andere meesters (engelen) met zich mee. De roeping van die meesters is om de mensheid kracht te geven, behulpzaam te zijn en te overschaduwen. Alle christelijke begrippen worden op die meesters van toepassing gebracht. Hebr. 1: 14 Het is allemaal heel verleidelijk, vooral wanneer je de Bijbel niet kent. Vuur uit de hemel komt dus overeen met satan en zijn engelen die uit de hemel geworpen worden uit Openbaring 12 vers 7 en verder.

“En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen, die aan hetzelve te doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest; zeggende tot degenen, die op de aarde wonen, dat zij het beest, dat de wond des zwaards had, en weder leefde, een beeld zouden maken. “ Op. 13:14

Het tweede beest verleidt degenen die op de aarde wonen. Hij regeert niet. De tekenen die hij doet, zijn hem te doen gegeven. God zal immers een kracht der dwaling zenden, opdat zij de leugen zouden geloven. 2Thess.2:11 Deze wonderen kunnen alleen plaatsvinden, omdat God het toestaat. Het meest merkwaardige van het verhaal is, dat dit soort wonderen vandaag al incidenteel plaats vinden, hoewel ze pas ná de opname van de Gemeente zouden gebeuren. De vraag is: “Waarom gebeurt het dan nu al?” Ik denk, dat het van Godswege een laatste boodschap (oproep, bazuin) is om alsnog onze keuze te maken. We zouden ons bewust zijn, dat wij inderdaad in de tijd van het einde leven. Het grootste deel van de tijd van het einde is al om, dus leven wij in de eindtijd van de eindtijd. God geeft een laatste waarschuwing om te laten zien wat er straks allemaal gaat gebeuren. We mogen blij zijn,dat wij die zo dicht voor de opname van de Gemeente leven, niet meer ellende over ons heen hebben gehad dan tot nog toe het geval is geweest.

Het tweede beest zal zeggen, dat de degenen die op de aarde wonen voor het eerste beest (de koning) een beeld zouden maken. Maitreya heeft veel met beelden te maken, net zoals het occultisme. Alle afgoderij heeft immers altijd te maken gehad met beelden! Beelden geven op een of andere wijze een zichtbare vorm aan onzienlijke geestelijke dingen. Dat beeld komen we tegen in Daniël 2 in de droom van Nebukadnezar. We komen het beeld ook tegen in Daniël 3.Voor dat beeld moest iedereen knielen. Toen Sadrach, Mesach en Abéd-Nego niet het beeld wilden aanbidden, werden zij in de vurige oven geworpen. Zij overleefden die vurige oven. Dan.3:16-26 Profetisch gezien gaat het in de toekomst om hetzelfde beeld. Het is immers het beeld dat aan de koning van Babel gewijd is! Toen was het beeld aan de eerste koning van Babel gewijd en straks aan de laatste koning van Babel. De vurige oven waarin men geworpen zal worden, beschrijft de vervolging die beschreven wordt in Openbaring 13 vers 15 tot 18. In die dagen zal een overblijfsel die verdrukking beleven en doorstaan. Dat slaat niet op ons, maar op de gelovigen uit die tijd.

In Daniël 8 komen we het beeld ook tegen, maar daar wordt het niet letterlijk genoemd. In Daniël 8 vers 12 staat, dat het heir in de afval overgegeven zal worden in plaats van het gedurig offer. Dat kwam tot uitdrukking in de figuur van Antiochus Epifanes die het beeld van Zeus oprichtte waarvoor men moest knielen. Wanneer men dat niet deed, zou men gedood worden. Het gaat daar dus eigenlijk om hetzelfde beeld. In Daniël 9 vers 27 wordt het beeld de gruwelijke vleugel genoemd. Dat is een eufemistische uitdrukking. Een gruwel en een vleugel zijn een afgodsbeeld. Die gruwelijke vleugel zou in het midden van de zeventigste week van Daniël opgericht worden. Dat is drie en een halfjaar na de opname van de Gemeente en drie en een half jaarvoor de verschijning van de Heer op de Olijfberg ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem en de Joodse staat.

Het beeld wordt ook nog in Daniël 11 vers 31, Daniël 12 vers 11 genoemd. In Mattheüs 24 staat van het beeld: “Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop! ) Matt.24: 15 Dit betekent, dat als gevolg van dit afgodsbeeld over geheel Jeruzalem verwoesting zal komen. Wanneer men dit afgodsbeeld uit Openbaring 13 ziet, dat alsdan, die in Judea zijn, vluchten op de bergen. Matt.24: 16 Men zou bij voorkeur naar het gebergte Paran, naar Seïr ofwel naar Petra vluchten. “Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal ” Matt.24: 21 Dit is de grote verdrukking uit Daniël 12 vers 1. “Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet.” Matt.24: 23 Als ze dan zullen zeggen: “Ziet, hier is de christus, ziet, hier is Maitreya, gelooft het niet.

“Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden. “Ziet, Ik heb het u voorzegd!” Matt.24:24,25

Mattheüs 24 spreekt over de dagen die komen. De antichrist zal opstaan na de opname van de Gemeente. Dat is in de eerste helft van de zeventigste week. Dan zal het vrede zijn en geen gevaar. 1 Thess.5: 3 Drie en een half jaar later staat echter het beeld in Jeruzalem. Waarom in Jeruzalem? Omdat die koning van Babel volgens mij allang in leven is. Hij zal te dier tijd de leider van der Palestijnen zijn. Als daar geen verandering in komt, is het YasserArafat. Hij is misschien wel wat oud, maar het zou kunnen. In een krant stond het volgende artikel: Yasser Arafat en Jezus Christus zullen dit jaar (1995, red.) op Kerstavond hand in hand boven Bethlehem, Christus’ geboorteplaats, te zien zijn. Geprojecteerd met een laserstraal op een wolk die ze voor de gelegenheid zullen maken. Dit is allemaal mogelijk. Kunt u het zich voorstellen? Arafat, die opdracht gegeven heeft voor de moord op die sportlui in München? Die massamoordenaar samen met Jezus Christus! Arafat heeft bovendien de Nobelprijs voor de vrede gekregen. Wie overschaduwt de wereld? Gelooft u nu dat het de duivel is! Dat kan toch niet anders. Hij zal de grote vredestichter zijn. Voor de leider van de Palestijnen, met wie een verbond zal worden gesloten, zal in het midden van de zeventigste jaarweek van Daniël een beeld worden opgericht. Het volk wordt geacht zich aan hem te onderwerpen. Om wille van de vrede, zal men dat ook doen. De antichrist zal het volk daartoe verleiden.

De algemene verwachting is, dat de antichrist een jood zal moeten zijn, omdat men anders niet voor hem zal knielen en als de christus zal erkennen. Welnu, de Heere Jezus was een jood, maar men knielde niet voor Hem. Dat is geen eerlijk argument, maar dit argument relativeert wel de problematiek. Bovendien staat nergens in de Bijbel, dat de antichrist een jood zou zijn. Een orthodoxe jood zei, dat het niet uitmaakt of de antichrist een jood zal zijn. Hij moet alleen beantwoorden aan de verwachting die wij van de Christus hebben. Hij zei, dat iedere heiden vandaag jood kan worden (door dopen en besnijden). Trouwens, wie van de tegenwoordige joden kan zijn afkomst bewijzen? Er is geen enkele jood met een geslachtsregister, dus niemand kan dat bewijzen. Weinreb zei gewoon: “De Christus woont in elk mens.”

Degene waarin het christusbegrip het meest actief wordt, is dan de Christus. Hij zei: “De Messias der joden is ook de Messias der heidenen. ” Zolang het Jezus maar niet is, is het goed.

Het wel of niet jood zijn van de antichrist doet er dus niet toe. Men zal iemand als de christus erkennen als hij vrede brengt. De antichrist is de duivel zelf. Als men de geopenbaarde Godheid, Christus, verwerpt, dan is het alternatief de geopenbaarde duivel. Het tweede beest, de antichrist, de Maitreya, de wereldleraar zal degenen die op de aarde wonen verleiden. Hij neemt het initiatief tot het oprichten van het beeld. Via beelden kan hij goed wonderen doen.

“En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest (een) geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. “ Op. 13:15

“Geest” is hetzelfde als adem of leven. Zoals gezegd, gebeurde ditzelfde ook met Adam. Er werd eerst een beeld (een vorm) uit het stof der aarde gemaakt en daar werd geest (adem, leven) in geblazen. Zo werd de mens een levende ziel. Vanaf dat moment kon de mens praten en vloeken. Jak.3: 9,10 Dat is niet de bedoeling, want de Psalmist zegt: “Alles wat adem heeft, love de HEERE. ” Ps.150: 6

Het beeld van het beest zal de draak loven. Het beeld zal een geest krijgen, opdat het beeld van het beest zal spreken. Het tweede beest sprak reeds als de draak. Als het beeld gaat spreken, spreekt het ook als de draak. Het zal maken, dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. Wanneer, hoe en waar staat er niet bij. Als men niet voor het beeld knielt, verliest men kennelijk het recht op leven. Dit wordt nu nog niet openlijk zo verteld, maar als men de publicaties van New Age en Maitreya-beweging nauwkeurig leest, kan men die gedachte wel degelijk proeven. De gedachte blijft toch, dat er geen plaats is voor die mensen die zich uiteindelijk niet zullen aansluiten.

“En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand ofaan hun voorhoofden.” Op.13:16

Iedereen krijgt een merkteken. Iemand heeft uitgedacht dat dat wel een chip zou zijn. Dat hoeft helemaal niet. Het kan net zo goed een stipje zijn, zoals de hindoes dat dragen. Het kan ook een tatoeage (een brandmerk) zijn. Waarom zou het iets duurs of iets technisch zijn? Het merkteken zal wel zodanig zijn, dat het nergens vanaf gaat.

“En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams. “ Op. 13:17

Wanneer men in de toekomst een winkel binnenkomt, zal men niet geholpen worden zonder dit merkteken. Het gaat om het merkteken, de naam of het getal van zijn naam. Dat heet in het Nederlands een logo. Een logo is een merkteken, de uitbeelding van iemands naam; een beeldmerk. Waar het getal van de mens een 6 is (denk aan de zesde dag waarop de mens geschapen werd), zal het merkteken van deze figuur waarschijnlijk vormgegeven worden door een zes. Bij het getal 358 weten velen, dat het om de Messias (8-10-300-40)gaat. 358 is de getalswaarde van het Hebreeuwse woord Massiach (Messias in het Latijn). Alle letters zijn in het Hebreeuws ook cijfers. Als je die cijfers bij elkaar optelt, krijg je een getalswaarde. Dat heet de gematria van een woord. Een naam kan dus ook grafisch worden uitgebeeld door alleen de gematria van een naam te geven. Als ik het getal 358 zie staan, dan denk ik aan de Heere Jezus Christus.

Het getal zijns naams
“Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.” Op. 13:18

“Hier is de wijsheid” wil zeggen, dat wij gewaarschuwd zijn, dat het niet eenvoudig is. We moeten dus ons verstand gebruiken, omdat het tamelijk verborgen is. “Een getal eens mensen” is een getal van een mens. De naam van dit beest zal een getalswaarde van 666 opleveren. Ik geloof, dat het om de naam van het tweede beest gaat. Dit getal fungeert als het merkteken van het eerste beest. Het merkteken van het beest en de valse profeet worden soms in één adem genoemd. Dan is het het merkteken van het eerste beest; van de koning van het laatste wereldrijk, voor wie iedereen zou knielen en voor wiens beeld iedereen zou knielen. Het gaat erom, van wiens naam dit merkteken is afgeleid. Dat hoeft niet noodzakelijk hetzelfde te zijn.

Ik geloof dat het merkteken het merkteken van het eerste beest is. Het merkteken is echter ontleend aan de naam van het tweede beest. Men zou zich immers onderwerpen aan het eerste beest op initiatief van het tweede beest? Men zou knielen voor het beeld van het eerste beeld op initiatief van het tweede beest. Het eerste beest heeft een merkteken, maar wie heeft dat uitgevonden en aan wiens naam is het merkteken ontleend? Ik geloof, dat het ontleend is aan de naam van het tweede beest. Als het gaat om het getal zijns naams, gaat het om de naam. van het tweede beest. Als het gaat om het merkteken van het beest, gaat het om het eerste beest.

In Openbaring 13 wordt vanaf vers 11 steeds vermeld om welk beest het gaat. Gewoonlijk gaat het om het eerste beest, welks wond genezen was vs.12 of het beest dat de wond des zwaards had. Vs.14 Het beeld van het beest, is het beeld van het eerste beest (van de koning). De laatste keer staat er niet bij om welk beest het gaat. Ik ben van mening, dat wanneer het het eerste beest was, dat er ook nu bij zou hebben gestaan. Aangezien dat niet het geval is, denk ik, dat het nu om het tweede beest gaat. Bovendien staat het verhaal over het getal niet bij het verhaal over het eerste beest, maar in het verhaal over het tweede beest. Ik neem aan, dat de naam waaraan het merkteken ontleend is, de naam van het tweede beest is. Het tweede beest is de antichrist en dat is dezelfde als de Maitreya.

Men heeft vaak geprobeerd op wie het getal 666 van toepassing kon zijn, bijvoorbeeld op Nero of op de Paus of op Hitler. De getalswaarden van die namen leverden geen 666 op. De getalswaarde van Maitreya is wel 666. Dat heb ik nagevraagd aan mensen die verstand hebben van de hebreeuwse spelling en grammatica. Zij wisten niet waar het om ging, maar zij gaven een spelling die precies klopt. Ik heb het dus niet zelf kloppend gemaakt. De hebreeuwse spelling van Maitreya is: mem(40) jod(10) taw(400) reesh(200) jod(10) alef (1) hee(5). In het Hebreeuws wordt de naam met een h aan het einde geschreven. Datzelfde geldt bv. voor de naam van Lea: lamed(30) alef(1) hee(5). In het Nederlands schrijven wij die namen zonder h aan het eind. In het Hebreeuws kan de alef zonder h aan het eind van het woord niet uitgesproken worden. Dit is ingewikkeld, maar dat is iets voor de Hebreeuwse les. Voor degenen die alleen bekend zijn met het bijbelse Hebreeuws, is de taw midden in het woord ook vreemd, maar in het moderne Ivriet is dat geen enkel probleem. Maitreya is overigens geen modern woord. Maitreya is de naam die vele eeuwen geleden gegeven werd aan de laatste, dan wel vijfde boeddha die in het boeddhisme zou verschijnen. De eerste boeddha was Gautama. De veel betere boeddha, die door de eerste was aangekondigd, zou komen onder de naam Maitreya. Met andere woorden: Maitreya is het boeddhistische equivalent van wat wij Christus noemen. Maitreya is een oud woord met een vaste spelling.

De antichrist geeft zich niet alleen uit voor de Maitreya van de boeddhisten, maar ook als de Christus van de christenen, de Krisjna van de hindoeïsten, de Imam-Mahdi van de mohammedanen, en de grote wereldleraar uit de New Age beweging. De wereldleraar is direct voortgekomen uit het boeddhisme. De Bijbel leert van deze figuur, dat hij de mensheid zal leiden in onderwerping aan die ene koning. Deze figuur is degene, die een wereldrijk zal stichten waarvan hijzelf in de praktijk het hoofd is, zonder zijn handen vuil te maken aan de politiek. Hij staat boven de politiek. Zo is het altijd al geweest. Zo zal het in de toekomst ook zijn. Als u met aandacht deze hoofdstukken leest, zult u zien, dat deze wereldleraar veel belangrijker is dan de koning, die expliciet in Daniël wordt aangekondigd. Het tweede beest, de wereldleraar, de valse profeet is ook veel gevaarlijker dan het eerste beest, de koning. Dat komt, omdat zijn invloed niet op economische systemen berust, maar op wonderen. Hij doet een beroep op de religiositeit van de mens.

Wat schrijven zij
Hier volgen nog enkele citaten uit boeken en tijdschriften van de Maitreyabeweging zelf met betrekking tot dit onderwerp.

“Jezus van Nazareth is niet een en dezelfde persoon als de Christus. Deze stelling behoort voor vele christenen tot de schokkendste bewering in verband met het optreden van Maitreya, de wereldleraar en verdient derhalve nadere uitleg. In feite verwijst de betiteling “De Christus ” helemaal niet naar één persoon. Het is de naam van een functie in de hiërarchie van meesters van wijsheid, die groep van vergevorderde mensen die de evolutie van de mensheid begeleiden. Degene die aan het hoofd van deze hiërarchie staat is automatisch de wereldleraar. Maitreya, die de energie belichaamt, die wij het christusbeginsel noemen, heeft deze functie gedurende meer dan tweeduizend jaar vervuld. In Palestina manifesteerde hij zichzelf via Jezus als de Christus om het toen beginnende Vissen-tijdperk in te luiden. De methode die hij gebruikt, staat bekend als spirituele overschaduwing. Zijn bewustzijn stuurt de handelingen en leringen van en verschaft de kennis aan zijn discipel Jezus. Het was dus het bewustzijn van de christus Maitreya, dat werd opgemerkt en ervaren door degenen rond Jezus. “

De volgende vraag is: “Wie is Jezus?” Het antwoord is: “‘Een nobody.” Hieruit blijkt duidelijk, dat Maitreya hoger dan Jezus zou zijn:

“In werkelijkheid was Jezus een vierde graads ingewijde en een van de oudere discipelen van de meesters der wijsheid. Hij had een lager niveau van inwijding. Voordat Jezus begon te prediken, liet Hij Zich dopen in de rivier de Jordaan. Naar verluidt, daalde bij die gelegenheid de Heilige Geest op Hem neer in de vorm van een duif, terwijl een stem uit de hemel spraak: “Deze is Mijn Zoon, de Geliefde, in Wie Ik Mijn welbehagen heb. ” Volgens de oude wijsheid werd Jezus vanaf dit ogenblik volledig overschaduwd door een groot wezen, de wereldleraar, de christus, namelijk Maitreya. “

“Spoedig na verklaringsdag (dus na de opname van de Gemeente; Red.) zal “de christus” de meester Jezus aan de wereld voorstellen als een van zijn oudere discipelen. Als degene die de christelijke kerken de nieuwe tijd (Néw Age) zal binnenleiden. De verklaringsdag wordt een herhaling van het pinkstergebeuren op wereldschaal. Op deze dag zal iedereen Maitreya, de christus, op telepathische wijze in eigen taal horen spreken. “

“Maitreya is de oudste broeder van de menselijke familie, die zichzelf heeft vervolmaakt tot het punt waarop hij de goddelijkheid die in ons allen latent aanwezig is (dit is helaas ook dikwijls in christelijke kringen te horen; Red.) volledig tot uitdrukking brengt. “

Hij noemt zich dus zoon des mensen, de hoogste onder de mensen. Deze titel komt Christus toe. Jezus Christus zegt: “Eer Abraham was, ben Ik. “Joh.8: 58

“Hij komt nu om een nieuw aspect van God te onthullen en om de mensheid bij de volgende fase van haar geestelijke reis te begeleiden. “

Het was de slang, die in de vorige fase zich bij de mens meldde om de mens te begeleiden en te zeggen wat de mens moest doen.

Vraag: “Waarom heet de christus Maitreya en niet Jezus?”

Antwoord: “De eigennaam van degene die het christusbeginsel belichaamt en die wereldleraar voor dit tijdperk is, is Maitreya. Hij gebruikte het lichaam van Jezus in Palestina, maar is een aparte identiteit. “

Zo blijft ervan Jezus niets over. In en door het lichaam van Jezus zou Maitreya hebben gewerkt! In dat geval was Hij dus niets anders dan een machine, een robot.

Vraag: ‘Toen de Christus voorheen verscheen, werd hij vervolgd en gedood. Zijn leringen werden niet correct verspreid. Hoe zal dat gaan met Maitreya?”

Antwoord: “Deze keer manifesteert Maitreya zich als zichzelf en niet door een discipel. Hij bewoont een zelfgeschapen lichaam dat onverwoestbaar is. Hij zal kunnen worden vervolgd, maar hij kan niet worden gedood. “

Hoe dood je iemand die naar believen kan verschijnen en verdwijnen en die desgewenst een nieuw lichaam kan creëren? Er zijn veel verhalen in omloop over het feit dat hij een gewoon mens zou zijn: Rahmat Ahmat, door de Soefi-Moslims beschouwd als de vijfde kalief van de Hammadiya orde…..

U kunt dit rustig vergeten, want het is verzonnen. De antichrist is geen bezeten mens en hij heeft geen menselijke naam. Hij is niet een of andere oosterse goeroe. De antichrist is de duivel zelf, in menselijke gedaante.

Vraag: “Er lijkt een groot verschil te bestaan tussen de nieuwe leringen en de oude leringen van de Christus in Palestina. Bij de laatstgenoemde ging het vooral over berouw. Een woord dat ik niet gezien heb in de nieuwe boodschappen van Maitreya, de christus. Ook geloof lijkt er niet in voor te komen. De fundamentalisten, zoals Billy Graham en Louis Palau baseren hun campagnes echter nog steeds op deze waarden en maken veel bekeerlingen. Zijn dergelijke leringen misschien nog steeds van waarde en bruikbaar voor jongere ego’s die opgelegde discipline nodig hebben zoals kleine kinderen?”

Antwoord van Maitreya via Benjamin Creme: “Ik ben het met u eens, dat de benadering van fundamentalisten als Billy Graham, gebaseerd op zonde en berouw, succes heeft bij jongere mindergevorderde ego’s voor wie dergelijk emotioneel geladen begrippen veel betekenis hebben. Waar geloof is weer iets anders. Het is een innerlijke of intuïtieve herkenningen voortdurende vereniging en niet zomaar geloof in één of ander dogma. “

Maitreya stelt zich dus boven de Bijbel. Wij, die kinderen zijn, niet vergevorderd, maar jonge ego’s, niet verder ontwikkelde mensen, hebben dogma’s nodig. Dat is volgens Maitreya echter geen waar geloof. Waar geloof, is godsdienstige beleving! Wij hebben daar een plechtig woord voor, namelijk “bevindelijkheid.” Dat mag ik eigenlijk niet zeggen, maar daar komt het wel op neer. Godsdienst, de dienst aan God en de Heere Jezus van de Bijbel, is niet een kwestie van innerlijke beleving en innerlijke ervaring. Als u die zoekt, als u op godsdienstige beleving en religieuze gevoelens uit bent, komt u gegarandeerd bij de duivel terecht. Wij worden geacht te geloven in het Woord van God, en dat zijn niet de christelijke dogma’s. Hij, het Woord van God, Jezus Christus is de Weg, de Waarheid en het Leven. “Niemand komt tot de Vader, dan door Mij.” Joh. 14:6

“In Hem zijn alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen.” Kol.2: 3 Als u beleving zoekt, dan komt u absoluut in de occulte sfeer terecht en dus bij de duivel die daar gebruikt van weet te maken. Wij moeten met beide benen op de grond blijven staan. Er is één ding wat ons in dit leven houvast geeft, dat is het Woord van God.

Vraag: “Aangezien Jezus mij mijn zonden heeft vergeven en een nieuwe betekenis aan mijn leven heeftgegeven, kan ik geen nieuwe meester of heer aanvaarden. Wat is uw advies?”

Antwoord: “Maitreya zoekt geen aanvaarding. Hij zegt, dat mensen zich het beste verder kunnen ontplooien binnen het kader van hun eigen traditie. Hij is gekomen om de kunst van zelfverwerkelijking te onderwijzen, wat kan worden bereikt binnen iedere religie of zonder religie. Mijn advies is daarom: richt je op de leringen die de christus via Jézus gaf en breng ze in de praktijk in je leven. Als je dat kunt, zul je de leringen van Maitreya herkennen en opvolgen. “

Dit is heel geraffineerd. Christendom bestaat niet uit het in de praktijk brengen van wat Jezus gesproken heeft. Christendom bestaat uit geloven in wat de Bijbel zegt. Het bestaat uit geloven in wat Jezus Christus gesproken heeft.

In Romeinen 4 vers 5 staat: “Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid.” Wij hebben geen doe-godsdienst. Waar het christendom verandert in een doe-godsdienst, zal men leringen van Maitreya herkennen en opvolgen. Daar ben ik absoluut van overtuigd. Wij kennen dat niet en wij zouden daar ook niet naar streven. Wij zouden leven uit geloof en dan zou de Heere Jezus Christus Zijn Leven in ons leven. Er is niets mis met goede werken, maar daar gaat het nu niet over. Ziet u hoe dicht dit bij de Bijbel ligt en hoe het aansluit bij het traditionele christendom en elke traditionele godsdienst?

Vraag: “Zal onze christelijke Bijbel in gebruik blijven in de nieuwe tijd (New Age) of wordt hij vervangen?”

Antwoord: “Binnen de christelijke kerken zal de Bijbel nog enige tijd gebruikt worden. Het is echter duidelijk dat de aanwezigheid in de wereld van de christus en de meesters (onder wie de meester Jezus) een ingrijpende heroriëntatie nodig zal maken op de betekenis van dat symbolische boek. Veel zal kunnen verdwijnen, maar veel zal ook van nut blijken mits correct begrepen. ” (Dat is het evangelie van de tuinslang.) “Het zal de taak van de meester Jezus zijn om de christelijke kerken te leiden naar het licht van de nieuwe dispensatie (bedeling). Maitreya zal uiteindelijk een nieuwe wereldreligie inluiden op basis van de esoterische wetenschap van inwijding. “

Vraag: “Ik zou graag willen weten of de Bijbel nog waarde heeft nu Maitreya in de wereld is. “

Antwoord: “Ja, zeer zeker. De christelijke Bijbel bevat diepzinnige leringen en profetieën in symbolische en allegorische vorm. Deze zijn niet letterlijk bedoeld en leiden als ze toch zo worden opgevat tot de heersende verwarring bij fundamentalistische en orthodoxe christenen over de wederverschijning van de Christus. Het is ook niet zoals christenen graag geloven het enige boek van goddelijke openbaring. Maar het zal nog vele jaren voor miljoenen christenen van nut zijn, wanneer de ware betekenis en bedoeling ervan worden geopenbaard door de fysieke aanwezigheid van de christus Maitreya en van de meester Jezus. Ook zal de Bijbel functioneren als een blijvende herinnering aan de wisselwerking tussen God en de mens tijdens onze lange reis naar goddelijkheid. “

Vraag:”Aanvaardt u de interpretatie van Lucifer als de gevallen engel van het kwaad”

Antwoord: “Nee, satan bestaat niet. Satan is een abstract begrip.

Nee, want Maitreya is Satan

Vraag. “Wat zal MaitreyaÕs eerste taak zijn? Zullen de christus en de meesters een wereldregering vormen. Zo ja, welke rol kan dan de christus spelen?”

Antwoord: “Allereerst, zij zullen geen wereldregering vormen. Een wereld regering zal onvermijdelijk ontstaan als logisch gevolg van de aanvaarding van de mensheid dat zij één ras is (verzameld om de toren van Babel; om de koning van Babel.) Dat besef zal voortvloeien uit het aanvaarden van het principe van samen delen (to share). Dat is de basis van alle verandering en vooruitgang in de komende tijd. De huidige Verenigde Naties vormt de opmaat voor een toekomstige wereldregering. Op dit moment heeft dit orgaan niet de macht die een wereldregering nodig heeft, omdat die haar ontzegd wordt door de belangrijkste landen zoals de Verenigde Staten, de Sovjet Unie en China. De Veiligheidsraad staat een correct functioneren in de weg van de algemene vergadering die de ware basis vormt voor een toekomstige wereldregering.” (1982)

Er komt een wereldregering. Onder leiding van de Maitreya zal de mensheid verzameld worden. Dit staat in Openbaring 13. Het aardige is, dat het 100% klopt met wat de Bijbel zegt. Ik hoop, dat dat in deze studie duidelijk is geworden. Er wordt beweerd, dat Maitreya de christus is. Dat komt 100% overeen met wat de Bijbel over de antichrist zegt. Het kan dus niet missen.

Vraag: “Denkt u dat er in de komende jaren iets buitengewoons in het Midden Oosten zal plaatsvinden?” (1986)

Antwoord: “Ja, sinds het ontstaan van de staat Israël in 1948 is het Midden Oosten het kruidvat van de wereld. De hieruit voortvloeiende spanningen bedreigen de wereldvrede. Er zal geen werkelijke vrede in de wereld heersen, zolang het Midden Oosten vraagstuk niet is opgelost. Die oplossing zal pas komen, wanneer het Palestijnse volk zijn rechtmatig vaderland krijgt. Zoals bekend claimende Israëli’s een nog ouder recht op Palestina op basis van oeroud erfrecht. Maar als alle volkeren ter wereld zouden terugkeren naar het land waar hun voorvaderen twee tot vijfduizend jaargeleden woonden, zal geen volk wonen waar het nu woont. Kortom, dit probleem moet opgelost worden en zal ook opgelost worden.

Benjamin Creme schrijft:

“De gevoelens die over en weer zijn ontstaan, zitten zo diep en de positie die elk van de partijen inneemt is zo verhard, dat volgens mij alleen Maitreya de geestelijke autoriteit heeft om een oplossing aan te geven en de uitvoering daarvan te bewerkstelligen. “

Dit staat precies allemaal zo in de Bijbel. Maar dit komt uit een heel andere koker. Waarom noemt hij het Israël van de jaren tachtig nog steeds Palestina? Denkt hij dat de joden niet bestaan?

“Vrede in het Midden Oosten en wellicht in de hele wereld hangt af van de vestiging van het thuisland voor de Palestijnen. Ik zal gebed en politieke middelen aanwenden om dat te helpen verwezenlijken. Ik vraag me af waar dat land geografisch zou moeten liggenÉ..enz. “

Het idee dat hier naar voren wordt gebracht, kan ik in enkele woorden formuleren: “Maitreya houdt er zich mee bezig.” Het kan zijn, dat verzoening niet plaatsvindt voordat Maitreya naar buiten treedt. Maar de gedachte is, dat hij allang bezig is met die vredesonderhandelingen in het Midden Oosten. Hij schijnt zelfs aan de partijen verschenen te zijn.

Tenslotte nog enkele episodes uit “Planeet Aarde 2000” van Hal Lindsey. Hij schrijft:

Hoe zullen ze het verklaren?
U kunt het geloven of niet, maar er zijn al mensen – aanhangers van sekten en goeroes van de New Age – die beramen hoe de christenen van de aarde zouden kunnen worden verwijderd. In zijn boek The Global Brain, zet New Age theoreticus Peter Russell zijn overtuiging uiteen dat elk menselijk wezen een hersencel in de geest van God vertegenwoordigt. Sommige van die cellen, zegt hij, zijn kankercellen en veroorzaken verdeeldheid en defecten in het heelal. De kankercellen zijn de mensen die vasthouden aan de achterhaalde, oude theologie van het verleden. Kunt u raden wie dat zijn? Kijk maar in de spiegel, christen!

Verscheidene New Age-leiders, waaronder Russell en John Randolph Price, schrijver van Practical Spirituality, zeggen dat hun Õgeleidegeesten’ hen in de jaren 1980 hebben onthuld dat het deze kankercellen – u, ik en andere gelovigen in het Woord van God – niet zal zijn toegestaan om zich te bemoeien met de eerstvolgende spectaculaire stap voorwaarts in de evolutie van de mensheid.

Wat zal er met hen (ofwel met ons) gebeuren? Deze mensen zullen worden weggevoerd naar het niet-lichamelijke rijk, ofwel ‘verwijderd’ worden van de aarde. Klinkt het bekend? Klinkt het niet als een geweldige verklaring voor de komende Opname? Verbaas u maar niet. Satan heeft de wereld er allang op voorbereid om een dergelijke belangrijke en bovennatuurlijke ontwikkeling te kunnen aanvaarden en beredeneren.

Ze kunnen haast niet wachten tot we weg zijn. Kijk hoe sterk vele van de New Age-leerstellingen overeenstemmen (bedrieglijk, natuurlijk) met de profetieën in de Schrift over de eindtijd.

Dr. Christopher Hyatt voorspelt bijvoorbeeld dat de ware verlichting voor de mensheid pas zal komen na een grote mondiale slachting.

New Age-goeroe Alice Bailey beweert dat haar Tibetaanse leermeester, Djwhal Khul, haar een boodschap heeft doorgegeven dat een derde van de mensheid rond het jaar 2000 moet sterven.

John Randolph Price verklaart dat zijn geleidegeest hem heeft verteld dat er in de laatste slachting tweeëneenhalf miljoen mensen gedood zullen worden.

En zelfs de vredelievende Maharishi Mahesh Yogi zegt dat “de ongeschikten en de onwetenden” de overgang naar de New Age “niet zullen overleven.”

In een New Age-publikatie behandelt Hyatt het “probleem van de christelijke fundamentalisten. “Hoe moet deze macht worden overwonnen? Ik zie dat de Aarde nog heel wat bloed vraagt voordat zij zover is dat ze zich op nieuwe en andere gebieden kan begeven,” zegt hij.

Hyatt en andere New Age-aanhangers geloven dat hun eigen millennium wordt tegengehouden door de aanwezigheid van christelijke gelovigen. Die moeten vernietigd worden voordat hun denkbeeldige utopia kan aanbreken.

“Ik voorzie dat de New Age niet tot stand zal komen op de manier zoals zoveel mensen geloven en willen geloven, ” voegt Hyatt eraan toe. “Ik denk dat er op grote schaal bloedvergieten, verdeeldheid, chaos en pijn nodig zal zijn voordat zich een massale verandering voordoet. “

Goed, dat klinkt alsof de New Age-beweging zich erop voorbereidt om de vervolging van christelijke gelovigen te rechtvaardigen. Maar hoe zullen de politieke en godsdienstige leiders van het moment in staat zijn om de verdwijning van iedere wedergeboren christen van de aardbodem te verklaren? Hoe zullen ze de Opname wegredeneren?

Er zijn verschillende mogelijkheden. De New Age-beweging lijkt een eind op streek met het verschaffen van een verklaring. Bepaalde elementen binnen de beweging beweren dat alle niet aanhangers en niet-progressieve wezens van de aarde zullen worden weggevaagd voordat de New Age zijn intrede doet. Dat zou natuurlijk een volmaakte verklaring vormen voor de Opname, aangezien geen enkele christen ooit zou kunnen deelnemen aan hun nieuwe valse wereldgodsdienst.

Weggevoerd naar het rijk der geesten

“Volgens de opvatting van de New Age behelst het reinigen en genezen van Moeder Aarde de verwijdering van al diegenen die een negatief bewustzijn bezitten,” verklaart de christelijke deskundige op het gebied van het occulte, Tal Brooke.

“Eenheid van alle godsdiensten – zelfs het satanisme en hekserij – is positief, maar volhouden dat Jezus de enige weg naar verlossing vormt, is niet alleen ongewenst, het is gevaarlijk negatief. Christenen staan op een lager en minderwaardiger bewustzijnsplan. Zij vormen een inferieur geestelijk ras.”

Christenen, beweren de New Agers, zenden negatieve gedachten uit en zijn daardoor verantwoordelijk voor de achteruitgang van het milieu op de planeet. Moeder Aarde kan alleen worden gered wanneer deze negatieve christenen worden verwijderd. Sommigen in de beweging gaan ervan uit dat het “christenprobleem” zichzelf wel zal oplossen.

“Miljoenen zullen overleven en miljoenen niet,” verklaart de succes-schrijfster van de New Age, Ruth Montgomery. “Zij die niet overleven, gaan over tot de geestelijke staat.”

De geestelijke staat? Zou dit niet alvast een verklaring zijn voor wat er met christenen bij de Opname gebeurt?

Ook Alice Bailey stelt dat de kracht van de opkomende New Age niet alleen “destructief ‘is, maar ook “uitstotend”. Met andere woorden, zij zal niet alleen doden veroorzaken, maar er op de een of andere manier voor zorgen dat haar tegenkracht (de christenen) op de een of andere manier wordt weggezuiverd of uitgestoten. Is ook dit niet een geschikte beredenering van een gebeurtenis, waarvan de bijbel voorzegt dat die de christenen zal redden van een oordeel dat de gehele planeet zal treffen? Natuurlijk zullen de christenen niet werkelijk van de aarde worden uitgestoten. Ze worden weggenomen door de macht van God. Maar satan en zijn helpers zijn slim. Ze weten hoe ze de waarheid net genoeg moeten verdraaien om hun doeleinden te dienen en toch geloofwaardig te blijven. Hoe zullen ze verklaren dat elke christen op de planeet plotseling is verdwenen? Ze zijn hun plannen al aan het bekokstoven.

Tot zover Hal Lindsey in “Planeet Aarde 2000”.

Tenslotte

Ik hoop, dat u begrepen hebt, hoe het in elkaar zit. Deze dingen zijn aan mij altijd voorbijgegaan. Ik hoop het ook zo snel mogelijk weer te vergeten. Ik hoop ook niet, dat u nu denkt, dat u zich moet bezighouden met de leringen van Maitreya, of dat u zich moet abonneren op het blad “Share” of boeken over deze materie moet aanschaffen. Ik propageer gewoon bij de Bijbel te blijven. Wat u verder doet is uw eigen verantwoordelijkheid. Het lijkt mij, dat wij duidelijk kunnen herkennen, dat er inderdaad iemand in de wereld aan het verschijnen is. Die iemand beantwoordt volkomen, voor de volle 100%, aan wat de Bijbel de antichrist noemt. Het is de werkelijke godsdienstige, religieuze leider. Iemand die kan verschijnen en verdwijnen wanneer en waar hij wil. Er wordt bij herhaling gezegd, dat hij onkwetsbaar is. Hij kan elke gedaante aannemen die hij wil. Wij herkennen daarin de duivel zelf. Zoiets zouden wij verwachten op grond van de uitspraken over de nederwerping van satan uit de hemel. Openbaring 12 vers 12 zegt daarvan: “… want de duivel heeft grote toorn, wetende, dat hij een kleinen tijd heeft.”

Niettemin, zouden wij ons nergens zorgen over maken. Voor ons verandert er niets. Voor ons is het altijd nog zo geweest, dat wij niet te strijden hadden “tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. ” Ef.6:12 Onze wapens zijn nog precies dezelfde. Zolang wij niet in de eerste plaats uit zij n op onze eigen godsdienstige, spirituele beleving, maar op de Waarheid (geloof in en onderwerping aan de Waarheid) is er echt niets met ons aan de hand. Er dreigt van die kant dan ook geen enkel gevaar. De Waarheid is het levende en eeuwig blijvende Woord van God. 1Petr.1:23

De conclusie die velen meteen trokken, was: als dat de antichrist is, dan is de wederkomst van Christus aanstaande. Ja, dat is natuurlijk zo. Als er ooit tekenen der tijden waren, dan zien wij ze vandaag. Die tekenen waren ook te verwachten. Laten wij de enige duidelijke Bijbelse conclusie trekken, dat die figuur tegengehouden wordt door ons. Zolang wij hier zijn, maken wij deel uit van het werk Gods dat Hij volbrengt in Christus. Wij staan onder Zijn bescherming, juist waar het deze dingen aangaat. Wat die Maitreya betreft, die krijgen wij nog wel te pakken. Dat meen ik serieus. Sommigen denken, dat het ons niet aangaat, omdat wij er niets mee te maken hebben. Maar het gaat ons wel degelijk aan.

Wij zullen ermee te maken hebben, want wij zullen vanuit de hemel delen in de heerschappij van Christus. Wij zullen de wereld en de engelen oordelen. 1Kor.6:2,3 Welke engelen? Deze engel (Maitreya) in elk geval!

Twintig bijbelse stellingen over de antichrist

 1. De antichrist stelt zich in de plaats van Christus Woord antichrist komt 5x voor in 1Joh.2:18, 22, 4: 3; 2Joh.: 7. 2Thes. 2:4; Op.13: 11. Voorts: Mat. 24:24; Mark. 13:22; Joh.5: 43
 2. De antichrist eert het schepsel boven de Schepper 1Joh.2: 22 i.v.m. Rom.1: 25; 1Joh.4: 5
 3. De antichrist ontkent dat Jezus de beloofde Christus is 1Joh.2:22; 4:3
 4. De antichrist wijst wet & dogma af; stelt zich boven de Schrift 2Thes.2: 3 (anomia), 7 (anomia), 8 (anomos), 10 (adikia), 12 (adikia). Voorts Gen.3: 4,5
 5. De antichrist verleidt degenen, die de waarheid niet liefhebben 2Thes.2:10,12.
 6. De antichrist is al werkzaam sinds de opstanding van Christus 1Joh.2: 18 ; 4:3 ; 2Joh.:7 ; Thes.2:3,6, 7,8. Voorts: 1Petr.5:8; Ef.6:11,12
 7. De antichrist wordt weerhouden door de gemeente 1Joh.4:4; 2Thes.2:6,7. Voorts: Op.12: 4; Ef 1:20 vgl. met 2: 6 etc.
 8. De antichrist zal voortkomen uit een christelijke wereld 1Joh.2:19. Voorts: vergelijk Judas als type van de antichrist.
 9. De antichrist zal op een vastgestelde tijd openbaar worden 2Thes.2: 6. Voorts: Op.12: 12.
 10. De antichrist wordt openbaar t.g.v. de opname van de gemeente 2Thes.2:6, 7. Voorts: Op. 12:4, 7-13.
 11. De geopenbaarde antichrist zal verschijnen als mens 2Thes.2:3
 12. De (of een) antichrist is de (of een) valse profeet 1Joh.4:1; Op.13: 11. Voorts: Mat.24: 24; Op.16: 13; 19:20; 20:10
 13. De antichrist = de leugenaar en de verleider 1Joh.2: 22,27; 2Thes.2: 3, 9, 10, 11; Op.13: 14
 14. De antichrist is een geest of een engel 2Thes.2: 9, 11; 1Joh.2: 20; 2:27; 4:1,3, 6.Voorts: Gal.1: 8; 2Kor.11: 14
 15. De antichrist doet tekenen en wonderen 2Thes.2:9; Op.13:13,14,15. Voorts: Mat.24: 24; Mark.13: 22; Luk.21: 11; Op.16: 14; 19:20
 16. De antichrist gebruikt geestelijke krachten en/of engelen Op.13:13. Voorts Op.19: 20; Ef.6: 12; Op.12:7
 17. De antichrist is niet politiek maar religieus leider der volkeren 2Thes.2:3; Op. 13 etc.
 18. De antichrist brengt de mens tot onderwerping aan het 1e beest Op.13:12,14-17 Op grond hiervan is hij in de praktijk gelijk aan de draak uit Op.13:2. (Stelling20)
 19. De antichrist wordt weggedaan bij de aanvang der 1000 jaren 2Thes.2:8. Op. 19:20; 20:10
 20. De antichrist = De Duivel 1Joh.4:3; 2Thes.2:4, 9, 11; Op.13:12 vergeleken met vers 2

Vergelijk Openbaring 12: De antichrist is de incarnatie van de draak: Satan in aardse gedaante na zijn nederwerping uit de hemel.

Deze brochure: “De antichrist is onder ons door Ab Klein Haneveld” is een schriftelijke weergave van de lezingen, zoals die gehouden zijn tijdens de Contactdag op 2december 1995 in ’t Harde. Van deze gehele studiedag zijn ook opnamen gemaakt, die op cassettes bij het Nederlands Bijbelstudie Centrum zijn te bestellen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15